သင့္အနာဂတ္ကို ျပန္လည္ဖန္တီးလိုက္ပါ

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အသက္ေသြးေၾကာကို လူအမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္တိုးတက္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းလိုသည့္ အရည္အေသြးရွိေသာသူမ်ားကို အၿမဲတမ္း ရွာေဖြေနပါသည္။ Aptoider တစ္ဦး ျဖစ္လာလိုက္ပါ။

အလုပ္ရာထူးမ်ား

ဘာေၾကာင့္ Aptoide ကို ေရြးခ်ယ္မွာလဲ။

အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာရွင္္မ်ားသည္ အလုုပ္အက်ိဳးေက်းဇူူးမ်ားကို တန္ဖိုးထား႐ံုသာမက ဖန္တီးထားေသာ ထုတ္ကုန္တြင္လည္း ယံုၾကည္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ အက္ပ္စတိုးတစ္ခု အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အက္ပ္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိသည့္ နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ပါသည္ - စိတ္၀င္စားေနၿပီလား။ ယင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေပးပါသည္။ ေအာက္တြင္ၾကည့္လိုက္ပါ။

အလုပ္ရာထူးမ်ား

Android Developer LisbonFull-timeအေသးစိတ္မ်ား
Blockchain Engineer LisbonFull-timeအေသးစိတ္မ်ား
Developers Support (part-time)LisbonPart-timeအေသးစိတ္မ်ား
FullStack DeveloperLisbonFull-timeအေသးစိတ္မ်ား
Growth HackerLisbonFull-timeအေသးစိတ္မ်ား
HR Manager LisbonFull-timeအေသးစိတ္မ်ား
Infrastructure EngineerLisboaFull-timeအေသးစိတ္မ်ား
Partners Manager LisbonFull-timeအေသးစိတ္မ်ား
Spontaneous ApplicationLisbonအေသးစိတ္မ်ား
Summer internships 2020Lisbonအေသးစိတ္မ်ား
Tech-Lead Python Backend TeamLisbonFull-timeအေသးစိတ္မ်ား
အလိုအေလ်ာက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
က်န္းမာေရးႏွင့့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ အာမခံ

က်န္းမာေရးႏွင့့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ အာမခံ

သင့္အတြက္ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ံုးမ်ားအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္

ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိသားစုတစ္ခုျဖစ္ပါက သင့္မိသားစုသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါသည္

ကၽြႏ္ုုပ္တို႔သင့္ကို ယံုၾကည္သလို သင္ကလည္း ယံုၾကည္သင့္ပါသည္။ သင့္ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သင့္စိတ္အားထက္သန္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ အေကာင္းဆံုးေသာ ထုတ္ကုန္ကို ဖန္တီးရန္၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ သင့္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မွ်ေ၀ရန္အတြက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္လိုက္ပါ။