Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

Xác thực thông tin đăng nhập của người dùng

Enpoint này bị phản đối. Hãy xem: https://www.aptoide.com/webservices/docs/3/oauth2Authentication

URLS:

POST

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON XML

Phương thức được hỗ trợ:

GET POST

Mô tả:

Xác thực thông tin đăng nhập của người dùng.

Đối số:

user ID người dùng (email)
passhash Hash SHA1 của mật khẩu người dùng
repo Tên kho
mode Quay lại mẫu/ định dạng ('xml' hoặc 'json')

Phản hồi:

status Tình trạng kết quả yêu cầu (OK hay LỖI)
token Token của người dùng (không tồn tại khi tình trạng!="OK")
repo Giá trị "kho" hoặc cửa hàng người dùng mặc định/ hoặc cửa hàng khác
avatar URL avatar hoặc quay lại kho "repo"/ cửa hàng
errors Lỗi đăng nhập từ yêu cầu (không tồn tại khi tình trạng ="OK")

Sử dụng dịch vụ web (ví dụ):

Mẫu phản hồi - XML:

Mẫu success

<response>
   <status>OK</status>
   <token>57f31fbd02d19ebf59b282aca416ff80ff6a74964e2953db5f674</token>
   <repo>my-store</repo>
   <avatar>
      http://www.aptoide.com/apks/8/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-store/avatar/c00a653c809761f5bedbad2f2c4dc7e7.png
   </avatar>
</response>

Mẫu phản hồi - JSON:

Mẫu success

{
   "status": "OK",
   "token": "57f31fbd02d19ebf59b282aca416ff80ff6a74964e2953db5f674",
   "repo": "my-store",
   "avatar": "http://www.aptoide.com/apks/8/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-store/avatar/c00a653c809761f5bedbad2f2c4dc7e7.png"
}