Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

Retrieving application data

Enpoint này bị phản đối. Hãy xem: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/app/getMeta

URLS:

POST

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON XML

Phương thức được hỗ trợ:

GET POST

Mô tả:

Returns all kinds of data from an application.

Đối số:

repo Tên kho
apkid ID gói ứng dụng (ví dụ: com.mystuff.android.myapp)
apkversion Phiên bản ứng dụng (ví dụ: 1.4.2)
options Thông số tùy chọn, trong các hình thức sở hữu =giá trị được tách bởi dấu chấm phẩy(đối số tùy chọn):
   --> Ví dụ: tùy chọn = (token =250213b1a354ef0562bc301ad;cmtlimit=5)
  -->Tùy chọn có thể:
token - Developer token
cmtlimit - Max number of comments to return
subcmtlimit - Max number of sub-comments to return per comment
vercode - Application version code: if passed, this is used instead of apkversion argument.
lang - Language of descriptions and webser_title2s, example: en_GB
mode Quay lại mẫu/ định dạng ('xml' hoặc 'json')

Phản hồi:

status Tình trạng kết quả yêu cầu (OK hay LỖI)
errors Lỗi đăng nhập từ yêu cầu (không tồn tại khi tình trạng ="OK")
sshots Danh sách ảnh chụp màn hình
apk Chỗ chứa thông tin cơ bản của ứng dụng:
md5sum - Danh sách ảnh chụp màn hình
path - Danh sách ảnh chụp màn hình
size - Kích thước ứng dụng, bằng bytes
vercode - Mã phiên bản ứng dụng
vername - Tên phiên bản ứng dụng
likevotes Chỗ chứa bầu chọn lượt thích:
likes - Đếm lượt thích
dislikes - Đếm số lượt bỏ thích
uservote - Người dùng bầu lượt thích: thích, bỏ thích, không bầu
meta Bộ chứa dữ liệu Meta:
webser_title2 - webser_title2 ứng dụng
description - Mô tả ứng dụng
permissions Danh sách cho phép
comments Danh sách bình luận:
id - ID bình luận
useridhash - SHA1 hash của ID người dùng đã đăng bình luận
username - Tên của người dùng đã đăng bình luận
answerto - ID của bình luận mà bình luận được phản hồi tới (nếu không có giá trị, thẻ này không trở lại nữa)
subject - Tiêu đề bình luận
text - Nội dung lời bình
timestamp - thời gian là khi bình luận được đăng tải
lang - Mã ngôn ngữ của bình luận hoặc bị vô hiệu hóa nếu không được xác định

Mẫu phản hồi - XML:

Mẫu success

<response>
   <status>OK</status>
   <apk>
      <md5sum>7bba336f3c5033306a96cf58be252008</md5sum>
      <path>http://pool.apk.aptoide.com/path_to_apk...</path>
      <size>1143498</size>
      <vercode>4063</vercode>
      <vername>1.4.8</vername>
   </apk>
   <likevotes>
      <likes>10255</username>
      <dislikes>610</username>
      <uservote>like</username>
   </likevotes>
   <sshots>
      <entry>apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/91b09eb0cf182e217f7ecc971616fd89.png
      </entry>
      <entry>apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/c1945b3610c621f5eeb168d7382e7757.png
      </entry>
      <entry>apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/43d396cfffb2642e47487d49a9ddca54.png
      </entry>
   </sshots>
   <meta>
      <webser_title2>App Name</webser_title2>
      <description>This application does things.</description>
   </meta>
   <permissions>
      <entry>android.permission.INTERNET</entry>
      <entry>android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE</entry>
   </permissions>
   <comments>
      <entry>
         <id>773</id>
         <useridhash>4146594c9c6ac5407a3123560401170c2756a342</useridhash>
         <username>User1</username>
         <answerto>560</answerto>
         <subject>Comment Subject</subject>
         <text>This is a comment!</text>
         <timestamp>2011-07-25 11:25:42.742413</timestamp>
         <lang>en_GB</lang>
      </entry>
   </comments>
</response>

Mẫu phản hồi - JSON:

Mẫu success

{
   "status": "OK",
   "apk":
      {
         "md5sum": "7bba336f3c5033306a96cf58be252008",
         "path": "http://pool.apk.aptoide.com/path_to_apk...",
         "size": 1143498,
         "vercode": 4063,
         "vername": "1.4.8"
      },
   "likevotes":
      {
         "likes": 10255,
         "dislikes": 610,
         "uservote": "like"
      },
   "sshots":
      [
         "apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/91b09eb0cf182e217f7ecc971616fd89.png",
         "apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/c1945b3610c621f5eeb168d7382e7757.png",
         "apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/43d396cfffb2642e47487d49a9ddca54.png"
      ],
   "meta":
      {
         "webser_title2": "App Name",
         "description": "This application does things."
      },
   "permissions":
      [
         "android.permission.INTERNET",
         "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE",
      ],
   "comments":
      [
         {
            "id": 773,
            "useridhash": "4146594c9c6ac5407a3123560401170c2756a342",
            "username": "User1",
            "answerto": 560,
            "subject": "Comment Subject",
            "text": "This is a comment!",
            "timestamp": "2011-07-25 11:25:42.742413",
            "lang": "en_GB",
         }
      ]
}