Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) Đường dẫn url này không hợp lệ, vui lòng nhập đường dẫn url hợp lệ. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Vui lòng nhập tên công ty. Vui lòng chèn một quốc gia hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng chèn thành phố. Vui lòng chèn zip/ mã bưu chính. Vui lòng nhập mã số thuế/ VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

Lấy Danh sách bình luận từ một Ứng dụng

Enpoint này bị phản đối. Hãy xem: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/comments/get

URLS:

POST

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON XML

Phương thức được hỗ trợ:

GET POST

Mô tả:

Trở lại danh sách tất cả bình luận đã tồn tại từ một ứng dụng.

Đối số:

repo Tên kho
apkid ID gói ứng dụng (ví dụ: com.mystuff.android.myapp)
apkversion Phiên bản ứng dụng (ví dụ: 1.4.2)
lang (optional) ID ngôn ngữ để lọc bình luận theo: en_GB, de_DE, it_IT, pt_PT, es_ES, fr_FR, ru_RU, zh_CN, ar_AR, id_ID
mode Quay lại mẫu/ định dạng ('xml' hoặc 'json')

Phản hồi:

status Tình trạng kết quả yêu cầu (OK hay LỖI)
errors Lỗi đăng nhập từ yêu cầu (không tồn tại khi tình trạng ="OK")
listing List of retrieved comments
id Comment id
useridhash SHA1 hash of the id of the user who posted the comment
username Name of the user who posted the comment
answerto Id of the comment that this comment replies to (if it has no value, this tag/attribute is not returned at all)
subject Comment subject
text Comment text
timestamp Time when the comment was posted
lang The language code of the comment or null if not defined

Sử dụng dịch vụ web (ví dụ):

Mẫu phản hồi - XML:

Mẫu success

<response>
   <status>OK</status>
   <listing>
      <entry>
         <id>773</id>
         <useridhash>4146594c9c6ac5407a3123560401170c2756a342</useridhash>
         <username>User1</username>
         <answerto>560</answerto>
         <subject>Comment Subject</subject>
         <text>This is a comment!</text>
         <timestamp>2011-07-25 11:25:42.742413</timestamp>
         <lang>en_GB</lang>
      </entry>
   </listing>
</response>

Mẫu phản hồi - JSON:

Mẫu success

{
   "status": "OK",
   "listing":
      [
         {
            "id": 773,
            "useridhash": "4146594c9c6ac5407a3123560401170c2756a342",
            "username": "User1",
            "answerto": 560,
            "subject": "Comment Subject",
            "text": "This is a comment!",
            "timestamp": "2011-07-25 11:25:42.742413",
            "lang": "en_GB",
         }
      ]
}