Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

Đang lấy nếu kho có Cập nhật cho Hash được nêu

Enpoint này bị phản đối. Hãy xem: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/store/getMeta

URLS:

POST

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON XML

Phương thức được hỗ trợ:

GET POST

Mô tả:

Cung cấp một hash (hoặc danh sách hash), sẽ trả về nếu kho (hoặc danh sách kho) bị thay đổi (đã cập nhật) và bao nhiêu.

Đối số:

repo tên của kho hoặc danh sách tên (được ngăn cách bởi dấu phẩy)
offset Giá trị số để bỏ quá số lượng nhập vào (bắt buộc nếu thứ tự được sử dụng)
mode Quay lại mẫu/ định dạng ('xml' hoặc 'json')

Phản hồi:

status Tình trạng kết quả yêu cầu (OK hay LỖI)
errors Lỗi đăng nhập từ yêu cầu (không tồn tại khi tình trạng ="OK")
listing Danh sách cập nhật được lấy
hasupdates Trả lại TRUE nếu có cập nhật, FALSE nếu khác
repo Tên kho tương ứng
added Số lượng ứng dụng mới (chỉ có nếu được_cập nhật = TRUE và hash phiên bản kho đã khớp)
removed Số lượng ứng dụng bị loại bỏ (chỉ có nếu cập nhật = TRUE và hash phiên bản kho được khớp)
appscount Tổng số ứng dụng có sẵn ( chỉ có nếu đã cập nhật = TRUE và hash phiên bản kho KHÔNG khớp)
mode Quay lại mẫu/ định dạng ('xml' hoặc 'json')

Sử dụng dịch vụ web (ví dụ):

Mẫu phản hồi - XML:

Mẫu success

<response>
   <status>OK</status>
   <listing>
      <entry>
         <repo>a-repo</repo>
         <hasupdates>TRUE</hasupdates>
         <added>12</added>
         <removed>5</removed>
      </entry>
      <entry>
         <repo>another-repo</repo>
         <hasupdates>TRUE</hasupdates>
         <appscount>345</appscount>
      </entry>
      <entry>
         <repo>yet-another-repo</repo>
         <hasupdates>FALSE</hasupdates>
      </entry>
   </listing>
</response>

Mẫu phản hồi - JSON:

Mẫu success

{
   "status": "OK",
   "listing":
      [
         {
            "repo": "a-repo",
            "hasupdates": "TRUE",
            "added": 12,
            "removed": 5
         },
         {
            "repo": "another-repo",
            "hasupdates": "TRUE",
            "appscount": 345,
         },
         {
            "repo": "yet-another-repo",
            "hasupdates": "FALSE",
         }
      ]
}