Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

Lấy danh sách những lượt thích gần đây từ Kho người dùng

Enpoint này bị phản đối. Hãy xem: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/reviews/get

URLS:

POST

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON XML

Phương thức được hỗ trợ:

GET POST

Mô tả:

Quay lại danh sách lượt thích gần đây từ kho người dùng.

Đối số:

repo Tên kho
limit Giá trị số để lọc số nhập vào
offset Giá trị số bỏ qua số lượng nhập vào
mode Quay lại mẫu/ định dạng ('xml' hoặc 'json')

Phản hồi:

status Tình trạng kết quả yêu cầu (OK hay LỖI)
errors Lỗi đăng nhập từ yêu cầu (không tồn tại khi tình trạng ="OK")
listing List of retrieved comments
name Application name
apkid Application package ID
vercode Application version code
ver Application version name
like True if it was a like, false if it was a dislike
username Name of the user who liked
useridhash SHA1 hash of the id of the user who posted the comment

Sử dụng dịch vụ web (ví dụ):

Mẫu phản hồi - XML:

Mẫu success

<response>
   <status>OK</status>
   <listing>
      <entry>
         <name>my-apk</apkname>
         <apkid>my.app.com</apkmarketid>
         <vercode><65</apkversioncode>
         <ver>1.9.5</apkversionname>
         <like>TRUE</like>
         <username>my-name</username>
         <useridhash>f6221c1e2527edd15f64cdf6da5f18143a3a97a1</useridhash>
      </entry>
   </listing>
</response>

Mẫu phản hồi - JSON:

Mẫu success

{
   "status": "OK",
   "listing":
      [
         {
            "name": "my-apk",
            "apkid": "my.app.com",
            "vercode": 65,
            "ver": "1.9.5",
            "like": "TRUE",
            "username": "my-name",
            "useridhash": "f6221c1e2527edd15f64cdf6da5f18143a3a97a1"
         }
      ]
}