Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

Đăng tải một ứng dụng tới Kho người dùng

Enpoint này bị phản đối. Hãy xem: https://www.aptoide.com/webservices/docs/3/uploadAppToRepo

URLS:

POST

Định dạng được hỗ trợ:

JSON XML

Phương thức được hỗ trợ:

POST

Mô tả:

Đăng tải một ứng dụng vào kho người dùng (bạn sở hữu).
Thông tin tùy chọn sẽ được điền với thông tin từ thị trường khác, nếu không tìm thấy thông tin thì lỗi sẽ lặp lại.

Đối số:

token Token của Lập trình viên
repo Tên kho người dùng
mode Quay lại mẫu/ định dạng ('xml' hoặc 'json')
apk Tệp tin ứng dụng (cần phải '.apk' ): Loại nội dung: application/vnd.android.package-archive
apkname Tên/ tiêu đề của ứng dụng (không bắt buộc)
description Mô tả ứng dụng (không bắt buộc)
category Danh mục ứng dụng (giá trị số nguyên, tùy chọn):
1 - Comics
2 - Communication
3 - Entertainment
4 - Finance
5 - Health
6 - Lifestyle
7 - Multimedia
8 - News & Weather
9 - Productivity
10 - Reference
11 - Shopping
12 - Social
13 - Sports
14 - Themes
15 - Tools
16 - Travel
17 - Demo
18 - Software Libraries
19 - Arcade & Action (Games)
20 - Brain & Puzzle (Games)
21 - Cards & Casino (Games)
22 - Casual (Games)
24 - News & Magazines
29 - Music & Audio
37 - Photography
38 - Personalization
45 - Racing (Games)
76 - Books & Reference
84 - Health & Fitness
87 - Media & Video
93 - Education
147 - Business
291 - Sports Games
308 - Weather
413 - Travel & Local
416 - Transportation
457 - Medical
734 - Libraries & Demo
848 - Transport
rating Xếp hạng độ tuổi ứng dụng (giá trị số nguyên):
1 - All
2 - Pre-Teen (minimal age: 10)
3 - Teen (minimal age: 16)
4 - Mature (minimal age: 18)
apk_phone Số điện thoại của Lập trình viên ứng dụng (không bắt buộc)
apk_email Địa chỉ email của Lập trình viên ứng dụng (không bắt buộc)
apk_website Trang web của lập trình viên ứng dụng (không bắt buộc)
apk_screenshot[] Tệp tin ảnh chụp màn hình của ứng dụng (tùy chọn, mảng), '.jpg' và '.png' được chấp nhận:
      (cho phép tối đa 5 ảnh chụp màn hình)
        Loại nội dung: image/jpeg
                hoặc
        Loại nội dung: image/png
only_user_repo Nếu đúng,ứng dụng chỉ được tải lên vào kho được đã đưa ra trong thuật toán kho. Nếu sai hoặc bỏ qua, ứng dụng cũng được tải vào kho ứng dụng chính thức. (tùy chọn, boolean [giá trị được chấp nhận cho TRUE: đúng, t, 1])
apk_md5sum Nếu cài ứng dụng tệp tin MD5 hash, APK được tải lên bỏ qua thuật toán apk. (không bắt buộc)
obb_main Ứng dụng file main OBB:
main-(mã phiên bản apk)-(gói apk).obb
Loại nội dung: ứng dụng vnd.android.obb
obb_main_md5sum OBB main file MD5 hash, nếu cài đặt OBB được đăng tải sẽ bỏ qua lập luận obb_main (không bắt buộc)
obb_patch File Patch OBB của ứng dụng:
patch- (mã phiên bản apk)- (gói apk). obb
Loại nội dung: ứng dụng/vnd.android.obb
obb_patch_md5sum File patch OBB MD5 hash, nếu cài đặt OBB được đăng tải sẽ bỏ qua thuật toán obb_patch. (không bắt buộc)

Phản hồi:

status Tình trạng kết quả yêu cầu (OK hay LỖI)
errors Lỗi phát sinh từ yêu cầu (luôn tồn tại)
icon URL biểu tượng từ ứng dụng được đăng tải
url URL trang web ứng dụng

Sử dụng dịch vụ web (ví dụ):

Mẫu phản hồi - XML:

Mẫu success

<response>
   <status>OK</status>
   <errors>
      <entry>'My App' successfully uploaded.</entry>
   </errors>
   <icon>http://imgs.aptoide.com/.../30527fe32ba24219e076a903b.png</icon>
   <url>http://my-repo.store.aptoide.com/.../4/641/Pool Master</url>
</response>

Mẫu phản hồi - JSON:

Mẫu success

{
   "status": "OK",
   "errors":
      [
         "'My App' successfully uploaded"
      ]
   "icon": "http://imgs.aptoide.com/.../30527fe32ba24219e076a903b.png",
   "url": "http://my-repo.store.aptoide.com/.../4/641/Pool Master",
}