ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

getAppMeta

URLS:

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON

วิธีการที่สนับสนุน:

GET

รายละเอียด:

Get app meta data.

ข้อโต้แย้ง:

ชื่อ รายละเอียด ป้อนข้อมูล รายละเอียด
access_token Authentication access token. TOKEN
Default: null
Properties: • Max length: 512
Example: "cGF1bG8udHJlemVudG9zQGFwdG9pZGUuY29tOkF"
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
apk_required_features APK required features to filter by. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
apk_tags Apk tags. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
max_vercode Maximum vercode. +INT31
Default: null
Example: 15
min_vercode Minimum vercode. +INT31
Default: null
Example: 15
not_apk_required_features APK required features to filter from (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
not_apk_tags Apk tags (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
package_uname Apk package uname. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "aptoide"
q Base 64 encoded query string of device specs. SBASE64
Default: null
Properties: • Max length: 1024
Example: "bWF4U2RrPTE5Jm1heFNjcmVlbj1ub3JtYWwmbWF4R2xlcz0yLjA"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
use_qa_index Use Quality Assurance index to prioritize QA reviewed apps in the catalog. BOOLEAN
Default: false
Example: true

อาร์กิวเมนต์ที่บังคับ:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• app_id

• apk_id

• apk_md5sum

• package_id

• package_name

• package_uname

นามแฝงของอาร์กิวเมนต์:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• apk_tags : apk_tag

• not_apk_tags : not_apk_tag

• apk_required_features : apk_required_feature

• not_apk_required_features : not_apk_required_feature

ป้อนข้อมูล:

ชื่อ รายละเอียด ตัวอย่าง
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

LIST List of items as:
   Java package name

• "com.package.vendor,cm.aptoide.pt,com.android.package.sub.foobar"

• [
   "com.package.vendor",
   "cm.aptoide.pt",
   "com.android.package.sub.foobar"
]

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

SBASE64 String of characters in URL safe base64

• "Zm9v"

• "YmFzZTY0Kw"

• "YmFyQGZvby5jb20"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

TOKEN Tokenized string of characters

• "ja-HK_1"

• "AjgI74-ash_86jhgasorw-5234"

• "1Eiayn9Suo3fcgKrQq8qHwCz3MP"

ตอบสนอง:

• application/json

โค๊ดผิดพลาด:

ชื่อ รายละเอียด รหัส http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
APP-1 Application '...' not found 404   Not Found
APP-2 Application '...' is pending approval 403   Forbidden
APP-3 Application '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
APP-4 Application '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
APP-5 Application '...' is private: access denied 403   Forbidden
APP-6 Application '...' is not available 410   Gone
APP-7 Application '...' was suspended 410   Gone
APP-8 Application '...' was removed 410   Gone
APP-9 Application '...' is infected 410   Gone
APP-10 Application '...' is not available in your country 403   Forbidden
APP-11 Application '...' is currently being deleted 410   Gone
APP-12 Application '...' was deleted 410   Gone
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout
USER-0 User not specified 400   Bad Request
USER-1 User '...' not found 404   Not Found
USER-2 User '...' is pending approval 403   Forbidden
USER-3 User '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
USER-4 User '...' is private: access denied 403   Forbidden
USER-5 User '...' was suspended 410   Gone

ตัวอย่างคำขอ URL:

https://ws75.aptoide.com/api/7/app/getMeta/package_name=cm.aptoide.pt

ตัวอย่างการตอบสนอง (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.015897989273071,
         "human": "15 milliseconds"
      }
   },
   "data": {
      "id": 40998674,
      "name": "Aptoide",
      "package": "cm.aptoide.pt",
      "uname": "aptoide",
      "size": 20917629,
      "icon": "http://pool.img.aptoide.com/savou/a0fa75907e641f99b87cf8ac25621cfd_icon.png",
      "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/savou/6716556bb10324903a13e34f7523bd37.png",
      "added": "2011-12-23 07:37:31",
      "modified": "2018-10-10 10:01:36",
      "updated": "2018-10-18 04:58:56",
      "main_package": null,
      "age": {
         "name": "all",
         "title": "Everyone",
         "pegi": "PEGI-3",
         "rating": 0
      },
      "developer": {
         "id": 66251,
         "name": "Aptoide",
         "website": "http://www.aptoide.com",
         "email": "aptoide@aptoide.com",
         "privacy": null
      },
      "store": {
         "id": 1113,
         "name": "savou",
         "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/savou/4f7b4240ee4cd3c5e3fc11334ac4eebd_ravatar.png",
         "appearance": {
            "theme": "lightsky",
            "description": "This store features the more interesting apps in all Android history. Is not a long history, I know, but this apps are really great. Enjoy."
         },
         "stats": {
            "apps": 1346,
            "subscribers": 13496,
            "downloads": 5868089
         }
      },
      "file": {
         "vername": "9.2.0.1",
         "vercode": 9112,
         "md5sum": "22f0ca6f9ad05b2aa82cd5f837b2d0db",
         "filesize": 20917629,
         "path": "http://pool.apk.aptoide.com/savou/cm-aptoide-pt-9112-40998674-22f0ca6f9ad05b2aa82cd5f837b2d0db.apk",
         "path_alt": "http://pool.apk.aptoide.com/savou/alt/Y20tYXB0b2lkZS1wdC05MTEyLTQwOTk4Njc0LTIyZjBjYTZmOWFkMDViMmFhODJjZDVmODM3YjJkMGRi.apk",
         "signature": {
            "sha1": "D5:90:A7:D7:92:FD:03:31:54:2D:99:FA:F9:99:76:41:79:07:73:A9",
            "owner": "ST=Portugal"
         },
         "hardware": {
            "sdk": 15,
            "screen": "SMALL",
            "gles": 0,
            "cpus": [
               "x86",
               "x86-64",
               "armeabi-v7a",
               "arm64-v8a",
               "mips"
            ],
            "densities": [],
            "dependencies": []
         },
         "malware": {
            "rank": "TRUSTED",
            "reason": {
               "signature_validated": {
                  "date": "2018-10-10",
                  "status": "passed",
                  "signature_from": "tester"
               },
               "scanned": {
                  "status": "passed",
                  "date": "2018-10-10 10:04:34",
                  "av_info": [
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "drweb 9.01.2"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "vipre 3.0.3.374"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "trendmicro 7.0.0.1443"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "mcafee"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "sophos 6.0.1789"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "zoner 1.11.0"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "ikarus 1.7.38"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "norton"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "fake_detector"
                     }
                  ]
               },
               "manual_qa": {
                  "status": "approved",
                  "tester": "qaaptoide2@gmail.com",
                  "date": "2018/10/11"
               }
            },
            "added": "2018-10-10 11:01:36",
            "modified": "2018-10-11 07:35:37"
         },
         "flags": {
            "review": "GOOD"
         },
         "used_features": [
            "android.hardware.touchscreen",
            "android.hardware.wifi"
         ],
         "used_permissions": [
            "android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE",
            "android.permission.ACCESS_WIFI_STATE",
            "android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS",
            "android.permission.CAMERA",
            "android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE",
            "android.permission.GET_ACCOUNTS",
            "android.permission.INSTALL_PACKAGES",
            "android.permission.INTERNET",
            "android.permission.MANAGE_ACCOUNTS",
            "android.permission.READ_CONTACTS",
            "android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE",
            "android.permission.READ_SYNC_SETTINGS",
            "android.permission.READ_SYNC_STATS",
            "android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED",
            "android.permission.USE_CREDENTIALS",
            "android.permission.WAKE_LOCK",
            "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE",
            "android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS",
            "com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT"
         ],
         "tags": []
      },
      "media": {
         "keywords": ["aptoide", "productivity"],
         "description": "Aptoide \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e41\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e4c\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e1a\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e22 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e15\u0e37\u0e48\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\n\n\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 Aptoide \u0e16\u0e39\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e31\u0e01\u0e14\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e0b\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e25 \u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32 \u0e2d\u0e31\u0e1e\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32 \u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e1a\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e17\u0e47\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\n\n\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1e\u0e1a\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e08\u0e32\u0e30\u0e08\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e43\u0e19\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c? Aptoide \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35 ! \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e31\u0e07\u0e27\u0e25\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e4c\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\n\nAptoide \u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e1a\u0e42\u0e0b\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32!\n\n\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 Aptoide\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16:\n-\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e41\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\n-\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e41\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e4c\n-\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e23\u0e14\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\n-\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e35\u0e18\u0e35\u0e21\n-\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e17\u0e21\u0e4c\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e1b Aptoide\n-\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e38\u0e13 - \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e31\u0e07\u0e27\u0e25 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\n-\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e35\u0e27\u0e34\u0e27\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\n-\u0e41\u0e0a\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e43\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e42\u0e14\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e17\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e19\u0e47\u0e15",
         "summary": "",
         "news": "",
         "videos": [],
         "screenshots": [
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/4bd4a1ccae60e015abaa223288afb7b9_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/9dc76cb2e6a5e24d055c8415c647d671_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/23a66dacd56865f44f6bb15cf4a0481a_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/f3d04d46bf17256112b29d73c703a9cd_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/571cd3626d62ad97c9496ad541b6d5d2_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/f5d6aedd868c5a5a565fed7b98f8d905_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/ba60e79f388daab4e1fa2d2cb9f112fd_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            }
         ]
      },
      "urls": {
         "w": "http://savou.store.aptoide.com/app/market/cm.aptoide.pt/9112/40998674/Aptoide",
         "m": "http://m.savou.store.aptoide.com/app/market/cm.aptoide.pt/9112/40998674/Aptoide"
      },
      "stats": {
         "rating": {
            "avg": 3.95,
            "total": 330,
            "votes": [
               {
                  "value": 5,
                  "count": 183
               },
               {
                  "value": 4,
                  "count": 20
               },
               {
                  "value": 3,
                  "count": 88
               },
               {
                  "value": 2,
                  "count": 5
               },
               {
                  "value": 1,
                  "count": 34
               }
            ]
         },
         "prating": {
            "avg": 4.42,
            "total": 15763,
            "votes": [
               {
                  "value": 5,
                  "count": 11283
               },
               {
                  "value": 4,
                  "count": 1474
               },
               {
                  "value": 3,
                  "count": 2049
               },
               {
                  "value": 2,
                  "count": 280
               },
               {
                  "value": 1,
                  "count": 677
               }
            ]
         },
         "downloads": 1811428,
         "pdownloads": 86183922
      },
      "obb": null,
      "pay": null,
      "appcoins": {
         "advertising": false,
         "billing": false
      }
   }
}