Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

getAppMeta

URLS:

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON

Phương thức được hỗ trợ:

GET

Mô tả:

Get app meta data.

Đối số:

Tên Mô tả Đầu vào Chi tiết
access_token Authentication access token. TOKEN
Default: null
Properties: • Max length: 512
Example: "cGF1bG8udHJlemVudG9zQGFwdG9pZGUuY29tOkF"
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
apk_required_features APK required features to filter by. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
apk_tags Apk tags. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
max_vercode Maximum vercode. +INT31
Default: null
Example: 15
min_vercode Minimum vercode. +INT31
Default: null
Example: 15
not_apk_required_features APK required features to filter from (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
not_apk_tags Apk tags (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
package_uname Apk package uname. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "aptoide"
q Base 64 encoded query string of device specs. SBASE64
Default: null
Properties: • Max length: 1024
Example: "bWF4U2RrPTE5Jm1heFNjcmVlbj1ub3JtYWwmbWF4R2xlcz0yLjA"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
use_qa_index Use Quality Assurance index to prioritize QA reviewed apps in the catalog. BOOLEAN
Default: false
Example: true

Đối số bắt buộc:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• app_id

• apk_id

• apk_md5sum

• package_id

• package_name

• package_uname

Bí danh đối số:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• apk_tags : apk_tag

• not_apk_tags : not_apk_tag

• apk_required_features : apk_required_feature

• not_apk_required_features : not_apk_required_feature

Đầu vào:

Tên Mô tả Ví dụ
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

LIST List of items as:
   Java package name

• "com.package.vendor,cm.aptoide.pt,com.android.package.sub.foobar"

• [
   "com.package.vendor",
   "cm.aptoide.pt",
   "com.android.package.sub.foobar"
]

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

SBASE64 String of characters in URL safe base64

• "Zm9v"

• "YmFzZTY0Kw"

• "YmFyQGZvby5jb20"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

TOKEN Tokenized string of characters

• "ja-HK_1"

• "AjgI74-ash_86jhgasorw-5234"

• "1Eiayn9Suo3fcgKrQq8qHwCz3MP"

Phản hồi:

• application/json

Mã lỗi:

Tên Mô tả Mã http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
APP-1 Application '...' not found 404   Not Found
APP-2 Application '...' is pending approval 403   Forbidden
APP-3 Application '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
APP-4 Application '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
APP-5 Application '...' is private: access denied 403   Forbidden
APP-6 Application '...' is not available 410   Gone
APP-7 Application '...' was suspended 410   Gone
APP-8 Application '...' was removed 410   Gone
APP-9 Application '...' is infected 410   Gone
APP-10 Application '...' is not available in your country 403   Forbidden
APP-11 Application '...' is currently being deleted 410   Gone
APP-12 Application '...' was deleted 410   Gone
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout
USER-0 User not specified 400   Bad Request
USER-1 User '...' not found 404   Not Found
USER-2 User '...' is pending approval 403   Forbidden
USER-3 User '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
USER-4 User '...' is private: access denied 403   Forbidden
USER-5 User '...' was suspended 410   Gone

URL yêu cầu mẫu:

https://ws75.aptoide.com/api/7/app/getMeta/package_name=cm.aptoide.pt

Phản hồi mẫu (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.015616893768311,
         "human": "15 milliseconds"
      }
   },
   "data": {
      "id": 40998674,
      "name": "Aptoide",
      "package": "cm.aptoide.pt",
      "uname": "aptoide",
      "size": 20917629,
      "icon": "http://pool.img.aptoide.com/savou/a0fa75907e641f99b87cf8ac25621cfd_icon.png",
      "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/savou/6716556bb10324903a13e34f7523bd37.png",
      "added": "2011-12-23 07:37:31",
      "modified": "2018-10-10 10:01:36",
      "updated": "2018-10-19 02:45:48",
      "main_package": null,
      "age": {
         "name": "all",
         "title": "Everyone",
         "pegi": "PEGI-3",
         "rating": 0
      },
      "developer": {
         "id": 66251,
         "name": "Aptoide",
         "website": "http://www.aptoide.com",
         "email": "aptoide@aptoide.com",
         "privacy": null
      },
      "store": {
         "id": 1113,
         "name": "savou",
         "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/savou/4f7b4240ee4cd3c5e3fc11334ac4eebd_ravatar.png",
         "appearance": {
            "theme": "lightsky",
            "description": "This store features the more interesting apps in all Android history. Is not a long history, I know, but this apps are really great. Enjoy."
         },
         "stats": {
            "apps": 1346,
            "subscribers": 13512,
            "downloads": 5891549
         }
      },
      "file": {
         "vername": "9.2.0.1",
         "vercode": 9112,
         "md5sum": "22f0ca6f9ad05b2aa82cd5f837b2d0db",
         "filesize": 20917629,
         "path": "http://pool.apk.aptoide.com/savou/cm-aptoide-pt-9112-40998674-22f0ca6f9ad05b2aa82cd5f837b2d0db.apk",
         "path_alt": "http://pool.apk.aptoide.com/savou/alt/Y20tYXB0b2lkZS1wdC05MTEyLTQwOTk4Njc0LTIyZjBjYTZmOWFkMDViMmFhODJjZDVmODM3YjJkMGRi.apk",
         "signature": {
            "sha1": "D5:90:A7:D7:92:FD:03:31:54:2D:99:FA:F9:99:76:41:79:07:73:A9",
            "owner": "ST=Portugal"
         },
         "hardware": {
            "sdk": 15,
            "screen": "SMALL",
            "gles": 0,
            "cpus": [
               "x86",
               "x86-64",
               "armeabi-v7a",
               "arm64-v8a",
               "mips"
            ],
            "densities": [],
            "dependencies": []
         },
         "malware": {
            "rank": "TRUSTED",
            "reason": {
               "signature_validated": {
                  "date": "2018-10-10",
                  "status": "passed",
                  "signature_from": "tester"
               },
               "scanned": {
                  "status": "passed",
                  "date": "2018-10-10 10:04:34",
                  "av_info": [
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "drweb 9.01.2"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "vipre 3.0.3.374"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "trendmicro 7.0.0.1443"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "mcafee"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "sophos 6.0.1789"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "zoner 1.11.0"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "ikarus 1.7.38"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "norton"
                     },
                     {
                        "infections": [],
                        "name": "fake_detector"
                     }
                  ]
               },
               "manual_qa": {
                  "status": "approved",
                  "tester": "qaaptoide2@gmail.com",
                  "date": "2018/10/11"
               }
            },
            "added": "2018-10-10 11:01:36",
            "modified": "2018-10-11 07:35:37"
         },
         "flags": {
            "review": "GOOD"
         },
         "used_features": [
            "android.hardware.touchscreen",
            "android.hardware.wifi"
         ],
         "used_permissions": [
            "android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE",
            "android.permission.ACCESS_WIFI_STATE",
            "android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS",
            "android.permission.CAMERA",
            "android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE",
            "android.permission.GET_ACCOUNTS",
            "android.permission.INSTALL_PACKAGES",
            "android.permission.INTERNET",
            "android.permission.MANAGE_ACCOUNTS",
            "android.permission.READ_CONTACTS",
            "android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE",
            "android.permission.READ_SYNC_SETTINGS",
            "android.permission.READ_SYNC_STATS",
            "android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED",
            "android.permission.USE_CREDENTIALS",
            "android.permission.WAKE_LOCK",
            "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE",
            "android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS",
            "com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT"
         ],
         "tags": []
      },
      "media": {
         "keywords": ["aptoide", "productivity"],
         "description": "Aptoide l\u00e0 m\u1ed9t c\u1eeda h\u00e0ng \u1ee9ng d\u1ee5ng Android m\u00e3 ngu\u1ed3n m\u1edf cho ph\u00e9p b\u1ea1n c\u00e0i \u0111\u1eb7t v\u00e0 kh\u00e1m ph\u00e1 c\u00e1c \u1ee9ng d\u1ee5ng m\u1ed9t c\u00e1ch th\u00fa v\u1ecb v\u00e0 an to\u00e0n.\r\nAptoide kh\u00f4ng ch\u1ec9 cung c\u1ea5p App Store ch\u00ednh m\u00e0 c\u00f2n t\u1ea1o c\u01a1 h\u1ed9i cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng t\u1ea1o v\u00e0 qu\u1ea3n l\u00fd c\u1eeda h\u00e0ng c\u1ee7a ri\u00eang m\u00ecnh, theo d\u00f5i c\u00e1c \u0111\u1ec1 xu\u1ea5t c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng v\u00e0 kh\u00e1m ph\u00e1 n\u1ed9i dung m\u1edbi.\r\n\r\n\u0110\u1ec3 t\u1ea1o c\u1eeda h\u00e0ng c\u1ee7a ri\u00eang b\u1ea1n, h\u00e3y truy c\u1eadp www.aptoide.com.\r\nAptoide, t\u00e1i ph\u00e1t minh c\u00e1ch ph\u00e2n ph\u1ed1i v\u00e0 kh\u00e1m ph\u00e1 \u1ee9ng d\u1ee5ng theo ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c m\u1edf v\u00e0 mang t\u00ednh h\u1ee3p t\u00e1c.",
         "summary": "",
         "news": "- D\u00f2ng th\u1eddi gian \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\n- V\u1ebb ngo\u00e0i m\u1edbi cho m\u1ee5c Xem \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\n- H\u1ec7 th\u1ed1ng c\u00f9ng b\u1ed1 c\u1ee5c \u0111\u00e1nh gi\u00e1 v\u00e0 b\u00ecnh lu\u1eadn m\u1edbi\r\n- C\u1ea3i thi\u1ec7n t\u00ecm ki\u1ebfm v\u00e0 th\u00eam b\u1ed1 c\u1ee5c m\u1edbi\r\n- S\u1eeda l\u1ed7i",
         "videos": [],
         "screenshots": [
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/4bd4a1ccae60e015abaa223288afb7b9_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/9dc76cb2e6a5e24d055c8415c647d671_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/23a66dacd56865f44f6bb15cf4a0481a_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/f3d04d46bf17256112b29d73c703a9cd_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/571cd3626d62ad97c9496ad541b6d5d2_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/f5d6aedd868c5a5a565fed7b98f8d905_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            },
            {
               "url": "http://pool.img.aptoide.com/savou/ba60e79f388daab4e1fa2d2cb9f112fd_screen.png",
               "height": 1920,
               "width": 1080
            }
         ]
      },
      "urls": {
         "w": "http://savou.store.aptoide.com/app/market/cm.aptoide.pt/9112/40998674/Aptoide",
         "m": "http://m.savou.store.aptoide.com/app/market/cm.aptoide.pt/9112/40998674/Aptoide"
      },
      "stats": {
         "rating": {
            "avg": 3.95,
            "total": 330,
            "votes": [
               {
                  "value": 5,
                  "count": 183
               },
               {
                  "value": 4,
                  "count": 20
               },
               {
                  "value": 3,
                  "count": 88
               },
               {
                  "value": 2,
                  "count": 5
               },
               {
                  "value": 1,
                  "count": 34
               }
            ]
         },
         "prating": {
            "avg": 4.42,
            "total": 15766,
            "votes": [
               {
                  "value": 5,
                  "count": 11284
               },
               {
                  "value": 4,
                  "count": 1475
               },
               {
                  "value": 3,
                  "count": 2050
               },
               {
                  "value": 2,
                  "count": 280
               },
               {
                  "value": 1,
                  "count": 677
               }
            ]
         },
         "downloads": 1832491,
         "pdownloads": 86334875
      },
      "obb": null,
      "pay": null,
      "appcoins": {
         "advertising": false,
         "billing": false
      }
   }
}