ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

listApps

URLS:

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON

วิธีการที่สนับสนุน:

GET

รายละเอียด:

Get a list of apps.

ข้อโต้แย้ง:

ชื่อ รายละเอียด ป้อนข้อมูล รายละเอียด
access_token Authentication access token. TOKEN
Default: null
Properties: • Max length: 512
Example: "cGF1bG8udHJlemVudG9zQGFwdG9pZGUuY29tOkF"
added_max List added maximum timestamp (only works with sort="added"). TIMESTAMP
Default: null
Example: "2017-09-02"
added_min List added minimum timestamp (only works with sort="added"). TIMESTAMP
Default: null
Example: "2017-09-02"
apk_required_features APK required features to filter by. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
apk_tags Apk tags. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
group List group. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "2&PT"
group_id Group ID. +INT31
Default: null
Example: 2
group_name Group name. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "games"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 25
Example: 15
mature Enable mature content. BOOLEAN
Default: true
Example: false
not_apk_required_features APK required features to filter from (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
not_apk_tags Apk tags (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
not_package_tags Package tags (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "system"
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
order List order direction. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "ASC", "DESC", "RAND"
• Upper case
Example: "ASC"
package_tags Package tags. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "system"
q Base 64 encoded query string of device specs. SBASE64
Default: null
Properties: • Max length: 1024
Example: "bWF4U2RrPTE5Jm1heFNjcmVlbj1ub3JtYWwmbWF4R2xlcz0yLjA"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
sections List sections. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 2• Input (STRING):
   › Allowed values: "high", "main"
Example: "high,main"
sort List sort type. STRING
Default: "latest"
Properties: • Wildcards matches: "latest", "added", "updated", "downloads*", "pdownloads*", "trending+", "rating", "alpha", "sort:+"
• Max length: 128
Example: "downloads"
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
subgroups List sub-groups. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 2• Input (STRING):
   › Allowed values: "highlighted", "normal"
Example: "normal,highlighted"
updated_max List updated maximum timestamp (only works with sort="updated"). TIMESTAMP
Default: null
Example: "2017-09-02"
updated_min List updated minimum timestamp (only works with sort="updated"). TIMESTAMP
Default: null
Example: "2017-09-02"
use_qa_index Use Quality Assurance index to prioritize QA reviewed apps in the catalog. BOOLEAN
Default: false
Example: true

นามแฝงของอาร์กิวเมนต์:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• subgroups : subgroup

• sections : section

• apk_tags : apk_tag

• not_apk_tags : not_apk_tag

• apk_required_features : apk_required_feature

• not_apk_required_features : not_apk_required_feature

• package_tags : package_tag

• not_package_tags : not_package_tag

ป้อนข้อมูล:

ชื่อ รายละเอียด ตัวอย่าง
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

LIST List of items as:
   Java package name

• "com.package.vendor,cm.aptoide.pt,com.android.package.sub.foobar"

• [
   "com.package.vendor",
   "cm.aptoide.pt",
   "com.android.package.sub.foobar"
]

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

SBASE64 String of characters in URL safe base64

• "Zm9v"

• "YmFzZTY0Kw"

• "YmFyQGZvby5jb20"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

TIMESTAMP Timestamp

• 1480368340

• "1984-03-20 18:20:00"

• "12 July 2003 5PM"

TOKEN Tokenized string of characters

• "ja-HK_1"

• "AjgI74-ash_86jhgasorw-5234"

• "1Eiayn9Suo3fcgKrQq8qHwCz3MP"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

ตอบสนอง:

• application/json

โค๊ดผิดพลาด:

ชื่อ รายละเอียด รหัส http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
GROUP-1 Group '...' not found 404   Not Found
GROUP-2 Group '...' is pending approval 403   Forbidden
GROUP-3 Group '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
GROUP-5 Group '...' is private: access denied 403   Forbidden
GROUP-6 Group '...' is not available 410   Gone
GROUP-7 Group '...' was suspended 410   Gone
GROUP-8 Group '...' was removed 410   Gone
GROUP-13 Group '...' is not available in your country 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout
USER-0 User not specified 400   Bad Request
USER-1 User '...' not found 404   Not Found
USER-2 User '...' is pending approval 403   Forbidden
USER-3 User '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
USER-4 User '...' is private: access denied 403   Forbidden
USER-5 User '...' was suspended 410   Gone

ตัวอย่างคำขอ URL:

https://ws75.aptoide.com/api/7/apps/get/store_name=apps/limit=3

ตัวอย่างการตอบสนอง (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.01329493522644,
         "human": "13 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 324150,
      "count": 3,
      "offset": 0,
      "limit": 3,
      "next": 3,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 39028270,
            "name": "Days of van Meowogh",
            "package": "jp.cocone.niagho",
            "uname": "cocone-niagho",
            "size": 98959152,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/apps/b446bbf217338d57d2537bb696b3062a_icon.png",
            "graphic": null,
            "added": "2018-01-29 10:09:38",
            "modified": "2018-07-21 02:06:23",
            "updated": "2018-07-21 02:06:23",
            "uptype": "dropbox",
            "store": {
               "id": 15,
               "name": "apps",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/815872daa4e7a55f93cb3692aff65e31_ravatar.jpg"
            },
            "file": {
               "vername": "1.7.8",
               "vercode": 78,
               "md5sum": "f78be8a2a902aa5ac7e9a454cf61a1fb",
               "filesize": 98959152,
               "tags": []
            },
            "stats": {
               "downloads": 74,
               "pdownloads": 171,
               "rating": {
                  "avg": 5,
                  "total": 1
               },
               "prating": {
                  "avg": 5,
                  "total": 1
               }
            },
            "obb": null
         },
         {
            "id": 39028215,
            "name": "SPEEDCHECK Speed Test",
            "package": "org.speedspot.speedanalytics",
            "uname": "speedanalytics",
            "size": 14806995,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/apps/1a2bff17e2c3b9dc835347706e67b52e_icon.jpg",
            "graphic": null,
            "added": "2017-01-11 17:54:55",
            "modified": "2018-07-21 02:02:34",
            "updated": "2018-07-21 02:02:34",
            "uptype": "aptuploader",
            "store": {
               "id": 15,
               "name": "apps",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/815872daa4e7a55f93cb3692aff65e31_ravatar.jpg"
            },
            "file": {
               "vername": "5.0.0.6",
               "vercode": 63,
               "md5sum": "6694c18edde7e236b3e8d54f5cb90049",
               "filesize": 14806995,
               "tags": []
            },
            "stats": {
               "downloads": 1667,
               "pdownloads": 4125,
               "rating": {
                  "avg": 0,
                  "total": 0
               },
               "prating": {
                  "avg": 4.79,
                  "total": 61
               }
            },
            "obb": null
         },
         {
            "id": 39028187,
            "name": "YouNow: Live Stream Video Chat",
            "package": "younow.live",
            "uname": "younow",
            "size": 89297836,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/apps/51cbd55cae770a79e4e282b483c30396_icon.png",
            "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/apps/73d32f617a94d94ff235c8b7b16f7114_fgraphic_705x345.png",
            "added": "2013-08-13 02:39:03",
            "modified": "2018-07-21 02:00:37",
            "updated": "2018-07-21 02:00:37",
            "uptype": "aptuploader",
            "store": {
               "id": 15,
               "name": "apps",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/815872daa4e7a55f93cb3692aff65e31_ravatar.jpg"
            },
            "file": {
               "vername": "14.0.13",
               "vercode": 140013100,
               "md5sum": "aa2b193137aef5523b0a2ba2a4f0cf82",
               "filesize": 89297836,
               "tags": []
            },
            "stats": {
               "downloads": 16956,
               "pdownloads": 257506,
               "rating": {
                  "avg": 3.94,
                  "total": 17
               },
               "prating": {
                  "avg": 4.35,
                  "total": 509
               }
            },
            "obb": null
         }
      ]
   }
}