ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

listSearchApps

URLS:

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON

วิธีการที่สนับสนุน:

GET

รายละเอียด:

Get a list of searched apps

ข้อโต้แย้ง:

ชื่อ รายละเอียด ป้อนข้อมูล รายละเอียด
apk_required_features APK required features to filter by. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
apk_tags Apk tags. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 25
Example: 15
mature Enable mature content. BOOLEAN
Default: true
Example: false
not_apk_required_features APK required features to filter from (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
not_apk_tags Apk tags (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
not_package_tags Package tags (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "system"
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
package_tags Package tags. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "system"
q Base 64 encoded query string of device specs. SBASE64
Default: null
Properties: • Max length: 1024
Example: "bWF4U2RrPTE5Jm1heFNjcmVlbj1ub3JtYWwmbWF4R2xlcz0yLjA"
query Search query. STRING
Default: null
Properties: • Min length: 2
• Max length: 100
Example: "aptoide"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
store_ids Store IDs. LIST<+INT31>
Default: []
Properties: • Truncate
• Max length: 100
Example: "15,1113"
store_names Store names. LIST
Default: []
Properties: • Truncate
• Max length: 100
Example: "apps,savou"
stores_auth_map Stores authentication map as store identifier→credentials key pairs The credentials are 2 element lists as [user,SHA1(password)]. ARRAY>
Default: []
Properties: • Truncate
• Max length: 100• Input (LIST):
   › Length: 2
Example: {
   "apps": [
      "aptuser",
      "222393ba85b9c2131c3ce7b3c2fcb6926de54782"
   ]
}
trusted List trusted apps only. BOOLEAN
Default: false
Example: true
use_qa_index Use Quality Assurance index to prioritize QA reviewed apps in the catalog. BOOLEAN
Default: false
Example: true

อาร์กิวเมนต์ที่บังคับ:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• query

นามแฝงของอาร์กิวเมนต์:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• store_ids : store_id

• store_names : store_name

• apk_tags : apk_tag

• not_apk_tags : not_apk_tag

• apk_required_features : apk_required_feature

• not_apk_required_features : not_apk_required_feature

• package_tags : package_tag

• not_package_tags : not_package_tag

ป้อนข้อมูล:

ชื่อ รายละเอียด ตัวอย่าง
+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

ARRAY> Associative array of elements as:
   List of items as:
      String of characters

• "key1:a,foobar,Some text,2:[\"a\",\"foobar\",\"Some text\"]"

• {
   "key1": "a,foobar,Some text",
   "2": ["a", "foobar", "Some text"]
}

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

LIST<+INT31> List of items as:
   31 bits positive integer:
      1 to 2147483647

• "1,5024,70733"

• [1, 5024, 70733]

LIST List of items as:
   Web domain label

• "site,my-domain-label,some-other-domain-label"

• [
   "site",
   "my-domain-label",
   "some-other-domain-label"
]

LIST List of items as:
   Java package name

• "com.package.vendor,cm.aptoide.pt,com.android.package.sub.foobar"

• [
   "com.package.vendor",
   "cm.aptoide.pt",
   "com.android.package.sub.foobar"
]

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

SBASE64 String of characters in URL safe base64

• "Zm9v"

• "YmFzZTY0Kw"

• "YmFyQGZvby5jb20"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

ตอบสนอง:

• application/json

โค๊ดผิดพลาด:

ชื่อ รายละเอียด รหัส http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout

ตัวอย่างคำขอ URL:

https://ws75.aptoide.com/api/7/apps/search/query=aptoide/limit=3

ตัวอย่างการตอบสนอง (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.065408229827881,
         "human": "65 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 237,
      "count": 3,
      "offset": 0,
      "limit": 3,
      "next": 3,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 40998674,
            "name": "Aptoide",
            "package": "cm.aptoide.pt",
            "uname": "aptoide",
            "size": 20917629,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/savou/a0fa75907e641f99b87cf8ac25621cfd_icon.png",
            "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/savou/6716556bb10324903a13e34f7523bd37.png",
            "added": "2011-12-23 07:37:31",
            "modified": "2018-10-10 10:01:36",
            "updated": "2018-10-18 19:54:25",
            "uptype": "aptuploader",
            "store": {
               "id": 1113,
               "name": "savou",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/savou/4f7b4240ee4cd3c5e3fc11334ac4eebd_ravatar.png",
               "appearance": {
                  "theme": "lightsky",
                  "description": "This store features the more interesting apps in all Android history. Is not a long history, I know, but this apps are really great. Enjoy."
               },
               "stats": {
                  "apps": 1346,
                  "subscribers": 13509,
                  "downloads": 5881725
               }
            },
            "file": {
               "vername": "9.2.0.1",
               "vercode": 9112,
               "md5sum": "22f0ca6f9ad05b2aa82cd5f837b2d0db",
               "filesize": 20917629,
               "path": "http://pool.apk.aptoide.com/savou/cm-aptoide-pt-9112-40998674-22f0ca6f9ad05b2aa82cd5f837b2d0db.apk",
               "path_alt": "http://pool.apk.aptoide.com/savou/alt/Y20tYXB0b2lkZS1wdC05MTEyLTQwOTk4Njc0LTIyZjBjYTZmOWFkMDViMmFhODJjZDVmODM3YjJkMGRi.apk",
               "malware": {
                  "rank": "TRUSTED"
               }
            },
            "stats": {
               "downloads": 1825618,
               "pdownloads": 86287402,
               "rating": {
                  "avg": 3.95,
                  "total": 330
               },
               "prating": {
                  "avg": 4.42,
                  "total": 15766
               }
            },
            "has_versions": true,
            "obb": null,
            "appcoins": {
               "advertising": false,
               "billing": false
            }
         },
         {
            "id": 41185564,
            "name": "Aptoide DEV",
            "package": "cm.aptoide.pt.dev",
            "uname": "aptoide-dev",
            "size": 20943238,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/aptoidedev/bd54c5bff9df59c40185da0b1a1a7632_icon.png",
            "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/aptoidedev/9a8f7ad440d3181aa6152d7f63852e54_fgraphic_705x345.png",
            "added": "2014-01-21 12:47:21",
            "modified": "2018-10-17 23:15:32",
            "updated": "2018-10-18 09:03:01",
            "uptype": "aptuploader",
            "store": {
               "id": 199406,
               "name": "aptoidedev",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/aptoidedev/b59efaa5fcb559643712e50b32f7f15d_ravatar.png",
               "appearance": {
                  "theme": "orange",
                  "description": "Aptoide Dev Official Store"
               },
               "stats": {
                  "apps": 6,
                  "subscribers": 6815,
                  "downloads": 559080
               }
            },
            "file": {
               "vername": "9.2.0.20181018",
               "vercode": 9199,
               "md5sum": "982f05f49fd27d63dc9c405f1355532a",
               "filesize": 20943238,
               "path": "http://pool.apk.aptoide.com/aptoidedev/cm-aptoide-pt-dev-9199-41185564-982f05f49fd27d63dc9c405f1355532a.apk",
               "path_alt": "http://pool.apk.aptoide.com/aptoidedev/alt/Y20tYXB0b2lkZS1wdC1kZXYtOTE5OS00MTE4NTU2NC05ODJmMDVmNDlmZDI3ZDYzZGM5YzQwNWYxMzU1NTMyYQ.apk",
               "malware": {
                  "rank": "TRUSTED"
               }
            },
            "stats": {
               "downloads": 437241,
               "pdownloads": 816441,
               "rating": {
                  "avg": 4.04,
                  "total": 343
               },
               "prating": {
                  "avg": 4.04,
                  "total": 544
               }
            },
            "has_versions": true,
            "obb": null,
            "appcoins": {
               "advertising": false,
               "billing": false
            }
         },
         {
            "id": 40975090,
            "name": "Aptoide Uploader",
            "package": "pt.caixamagica.aptoide.uploader",
            "uname": "aptoide-uploader",
            "size": 3826695,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/rmota/78ff6dd364077161c4c5a6c821380794_icon.png",
            "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/rmota/42f6260b66137960695a282db192527b_fgraphic_705x345.png",
            "added": "2015-11-05 15:15:23",
            "modified": "2018-10-09 12:47:05",
            "updated": "2018-10-18 20:40:10",
            "uptype": "aptuploader",
            "store": {
               "id": 798468,
               "name": "rmota",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/rmota/9b49f6ea48987bb23c6d0782f76c4f69_ravatar.png",
               "appearance": {
                  "theme": "red",
                  "description": "This is a great App store"
               },
               "stats": {
                  "apps": 1073,
                  "subscribers": 42923,
                  "downloads": 14014304
               }
            },
            "file": {
               "vername": "2.11",
               "vercode": 100,
               "md5sum": "8e19dffafd6906b848694264d1c70531",
               "filesize": 3826695,
               "path": "http://pool.apk.aptoide.com/rmota/pt-caixamagica-aptoide-uploader-100-40975090-8e19dffafd6906b848694264d1c70531.apk",
               "path_alt": "http://pool.apk.aptoide.com/rmota/alt/cHQtY2FpeGFtYWdpY2EtYXB0b2lkZS11cGxvYWRlci0xMDAtNDA5NzUwOTAtOGUxOWRmZmFmZDY5MDZiODQ4Njk0MjY0ZDFjNzA1MzE.apk",
               "malware": {
                  "rank": "TRUSTED"
               }
            },
            "stats": {
               "downloads": 442446,
               "pdownloads": 1281989,
               "rating": {
                  "avg": 4.16,
                  "total": 1577
               },
               "prating": {
                  "avg": 4.22,
                  "total": 2901
               }
            },
            "has_versions": true,
            "obb": null,
            "appcoins": {
               "advertising": false,
               "billing": false
            }
         }
      ]
   }
}