Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

listSearchApps

URLS:

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON

Phương thức được hỗ trợ:

GET

Mô tả:

Get a list of searched apps

Đối số:

Tên Mô tả Đầu vào Chi tiết
apk_required_features APK required features to filter by. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
apk_tags Apk tags. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 25
Example: 15
mature Enable mature content. BOOLEAN
Default: true
Example: false
not_apk_required_features APK required features to filter from (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 8
Example: "android.hardware.wifi,android.hardware.touchscreen"
not_apk_tags Apk tags (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "alpha,beta"
not_package_tags Package tags (exclude). LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "system"
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
package_tags Package tags. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Max length: 128
Example: "system"
q Base 64 encoded query string of device specs. SBASE64
Default: null
Properties: • Max length: 1024
Example: "bWF4U2RrPTE5Jm1heFNjcmVlbj1ub3JtYWwmbWF4R2xlcz0yLjA"
query Search query. STRING
Default: null
Properties: • Min length: 2
• Max length: 100
Example: "aptoide"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
store_ids Store IDs. LIST<+INT31>
Default: []
Properties: • Truncate
• Max length: 100
Example: "15,1113"
store_names Store names. LIST
Default: []
Properties: • Truncate
• Max length: 100
Example: "apps,savou"
stores_auth_map Stores authentication map as store identifier→credentials key pairs The credentials are 2 element lists as [user,SHA1(password)]. ARRAY>
Default: []
Properties: • Truncate
• Max length: 100• Input (LIST):
   › Length: 2
Example: {
   "apps": [
      "aptuser",
      "222393ba85b9c2131c3ce7b3c2fcb6926de54782"
   ]
}
trusted List trusted apps only. BOOLEAN
Default: false
Example: true
use_qa_index Use Quality Assurance index to prioritize QA reviewed apps in the catalog. BOOLEAN
Default: false
Example: true

Đối số bắt buộc:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• query

Bí danh đối số:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• store_ids : store_id

• store_names : store_name

• apk_tags : apk_tag

• not_apk_tags : not_apk_tag

• apk_required_features : apk_required_feature

• not_apk_required_features : not_apk_required_feature

• package_tags : package_tag

• not_package_tags : not_package_tag

Đầu vào:

Tên Mô tả Ví dụ
+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

ARRAY> Associative array of elements as:
   List of items as:
      String of characters

• "key1:a,foobar,Some text,2:[\"a\",\"foobar\",\"Some text\"]"

• {
   "key1": "a,foobar,Some text",
   "2": ["a", "foobar", "Some text"]
}

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

LIST<+INT31> List of items as:
   31 bits positive integer:
      1 to 2147483647

• "1,5024,70733"

• [1, 5024, 70733]

LIST List of items as:
   Web domain label

• "site,my-domain-label,some-other-domain-label"

• [
   "site",
   "my-domain-label",
   "some-other-domain-label"
]

LIST List of items as:
   Java package name

• "com.package.vendor,cm.aptoide.pt,com.android.package.sub.foobar"

• [
   "com.package.vendor",
   "cm.aptoide.pt",
   "com.android.package.sub.foobar"
]

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

SBASE64 String of characters in URL safe base64

• "Zm9v"

• "YmFzZTY0Kw"

• "YmFyQGZvby5jb20"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

Phản hồi:

• application/json

Mã lỗi:

Tên Mô tả Mã http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout

URL yêu cầu mẫu:

https://ws75.aptoide.com/api/7/apps/search/query=aptoide/limit=3

Phản hồi mẫu (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.037237167358398,
         "human": "37 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 237,
      "count": 3,
      "offset": 0,
      "limit": 3,
      "next": 3,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 40998674,
            "name": "Aptoide",
            "package": "cm.aptoide.pt",
            "uname": "aptoide",
            "size": 20917629,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/savou/a0fa75907e641f99b87cf8ac25621cfd_icon.png",
            "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/savou/6716556bb10324903a13e34f7523bd37.png",
            "added": "2011-12-23 07:37:31",
            "modified": "2018-10-10 10:01:36",
            "updated": "2018-10-21 00:25:29",
            "uptype": "aptuploader",
            "store": {
               "id": 1113,
               "name": "savou",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/savou/4f7b4240ee4cd3c5e3fc11334ac4eebd_ravatar.png",
               "appearance": {
                  "theme": "lightsky",
                  "description": "This store features the more interesting apps in all Android history. Is not a long history, I know, but this apps are really great. Enjoy."
               },
               "stats": {
                  "apps": 1346,
                  "subscribers": 13557,
                  "downloads": 5933620
               }
            },
            "file": {
               "vername": "9.2.0.1",
               "vercode": 9112,
               "md5sum": "22f0ca6f9ad05b2aa82cd5f837b2d0db",
               "filesize": 20917629,
               "path": "http://pool.apk.aptoide.com/savou/cm-aptoide-pt-9112-40998674-22f0ca6f9ad05b2aa82cd5f837b2d0db.apk",
               "path_alt": "http://pool.apk.aptoide.com/savou/alt/Y20tYXB0b2lkZS1wdC05MTEyLTQwOTk4Njc0LTIyZjBjYTZmOWFkMDViMmFhODJjZDVmODM3YjJkMGRi.apk",
               "malware": {
                  "rank": "TRUSTED"
               }
            },
            "stats": {
               "downloads": 1874089,
               "pdownloads": 86653658,
               "rating": {
                  "avg": 3.95,
                  "total": 338
               },
               "prating": {
                  "avg": 4.42,
                  "total": 15780
               }
            },
            "has_versions": true,
            "obb": null,
            "appcoins": {
               "advertising": false,
               "billing": false
            }
         },
         {
            "id": 41266320,
            "name": "Aptoide DEV",
            "package": "cm.aptoide.pt.dev",
            "uname": "aptoide-dev",
            "size": 20943352,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/aptoidedev/bd54c5bff9df59c40185da0b1a1a7632_icon.png",
            "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/aptoidedev/9a8f7ad440d3181aa6152d7f63852e54_fgraphic_705x345.png",
            "added": "2014-01-21 12:47:21",
            "modified": "2018-10-20 23:16:07",
            "updated": "2018-10-20 23:16:07",
            "uptype": "aptuploader",
            "store": {
               "id": 199406,
               "name": "aptoidedev",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/aptoidedev/b59efaa5fcb559643712e50b32f7f15d_ravatar.png",
               "appearance": {
                  "theme": "orange",
                  "description": "Aptoide Dev Official Store"
               },
               "stats": {
                  "apps": 6,
                  "subscribers": 6823,
                  "downloads": 560096
               }
            },
            "file": {
               "vername": "9.2.0.20181021",
               "vercode": 9202,
               "md5sum": "d0bc99bcd151311b0b0fe5ca55f7ae69",
               "filesize": 20943352,
               "path": "http://pool.apk.aptoide.com/aptoidedev/cm-aptoide-pt-dev-9202-41266320-d0bc99bcd151311b0b0fe5ca55f7ae69.apk",
               "path_alt": "http://pool.apk.aptoide.com/aptoidedev/alt/Y20tYXB0b2lkZS1wdC1kZXYtOTIwMi00MTI2NjMyMC1kMGJjOTliY2QxNTEzMTFiMGIwZmU1Y2E1NWY3YWU2OQ.apk",
               "malware": {
                  "rank": "TRUSTED"
               }
            },
            "stats": {
               "downloads": 438236,
               "pdownloads": 819783,
               "rating": {
                  "avg": 4.04,
                  "total": 344
               },
               "prating": {
                  "avg": 4.04,
                  "total": 546
               }
            },
            "has_versions": true,
            "obb": null,
            "appcoins": {
               "advertising": false,
               "billing": false
            }
         },
         {
            "id": 35461261,
            "name": "Aptoide Backup Apps",
            "package": "pt.aptoide.backupapps",
            "uname": "aptoide-backup-apps",
            "size": 3356476,
            "icon": "http://pool.img.aptoide.com/rmota/d27a491509e2fd7bca3650e2da2efebf_icon.png",
            "graphic": "http://pool.img.aptoide.com/rmota/6125dfe8e1954b54b2184c6bb2a00910.png",
            "added": "2016-05-04 17:37:42",
            "modified": "2018-02-28 14:39:13",
            "updated": "2018-10-20 23:59:10",
            "uptype": "regular",
            "store": {
               "id": 798468,
               "name": "rmota",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/rmota/9b49f6ea48987bb23c6d0782f76c4f69_ravatar.png",
               "appearance": {
                  "theme": "red",
                  "description": "This is a great App store"
               },
               "stats": {
                  "apps": 1073,
                  "subscribers": 42985,
                  "downloads": 14019152
               }
            },
            "file": {
               "vername": "2.3.0",
               "vercode": 20301,
               "md5sum": "fc916e5581e35d95d3585585730414e6",
               "filesize": 3356476,
               "path": "http://pool.apk.aptoide.com/rmota/pt-aptoide-backupapps-20301-35461261-fc916e5581e35d95d3585585730414e6.apk",
               "path_alt": "http://pool.apk.aptoide.com/rmota/alt/cHQtYXB0b2lkZS1iYWNrdXBhcHBzLTIwMzAxLTM1NDYxMjYxLWZjOTE2ZTU1ODFlMzVkOTVkMzU4NTU4NTczMDQxNGU2.apk",
               "malware": {
                  "rank": "TRUSTED"
               }
            },
            "stats": {
               "downloads": 212450,
               "pdownloads": 1268443,
               "rating": {
                  "avg": 4.14,
                  "total": 548
               },
               "prating": {
                  "avg": 4.16,
                  "total": 1901
               }
            },
            "has_versions": true,
            "obb": null,
            "appcoins": {
               "advertising": false,
               "billing": false
            }
         }
      ]
   }
}