ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

listComments

URLS:

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON

วิธีการที่สนับสนุน:

GET

รายละเอียด:

Get a list of comments

ข้อโต้แย้ง:

ชื่อ รายละเอียด ป้อนข้อมูล รายละเอียด
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
card_uid Card unique ID. STRING
Default: null
Properties: • Length: 64
Example: "107f6a7de18a73aef0151c7321dd4814c41f911484f1c2e2463d1d40be1fddd6"
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
comment_id Comment ID. +INT31
Default: null
Example: 1472559
comment_type Comment type. STRING
Default: "REVIEW"
Properties: • Allowed values: "REVIEW", "STORE"
Example: "REVIEW"
group_id Group ID. +INT31
Default: null
Example: 2
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
languages_filter_sort Languages filter sort. STRING
Default: null
Example: "pt_PT,en_GB"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 25
Example: 15
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
order List order direction. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "ASC", "DESC"
• Upper case
Example: "ASC"
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
review_id Review ID. +INT31
Default: null
Example: 1472559
sort List sort type. STRING
Default: "latest"
Properties: • Allowed values: "latest", "points"
Example: "points"
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
sub_limit Lists items sub limit +INT31_NULL
Default: null
Example: 15
tag_name Tag name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "community"
tag_type Tag type. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "custom"

อาร์กิวเมนต์ที่บังคับ:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• app_id

• apk_id

• apk_md5sum

• package_id

• package_name

• store_id

• store_name

• card_uid

• group_id

• review_id

• comment_id

• tag_name และ tag_type

นามแฝงของอาร์กิวเมนต์:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

ป้อนข้อมูล:

ชื่อ รายละเอียด ตัวอย่าง
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

ตอบสนอง:

• application/json

โค๊ดผิดพลาด:

ชื่อ รายละเอียด รหัส http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
APP-1 Application '...' not found 404   Not Found
APP-2 Application '...' is pending approval 403   Forbidden
APP-3 Application '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
APP-4 Application '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
APP-5 Application '...' is private: access denied 403   Forbidden
APP-6 Application '...' is not available 410   Gone
APP-7 Application '...' was suspended 410   Gone
APP-8 Application '...' was removed 410   Gone
APP-9 Application '...' is infected 410   Gone
APP-10 Application '...' is not available in your country 403   Forbidden
APP-11 Application '...' is currently being deleted 410   Gone
APP-12 Application '...' was deleted 410   Gone
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
COMMENT-1 Comment '...' not found 404   Not Found
COMMENT-2 Operation not allowed for comment 403   Forbidden
GROUP-1 Group '...' not found 404   Not Found
REVIEW-1 Review '...' not found 404   Not Found
REVIEW-2 Operation not allowed for review 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout

ตัวอย่างคำขอ URL:

https://ws75.aptoide.com/api/7/comments/get/store_name=apps/limit=3

ตัวอย่างการตอบสนอง (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.036226987838745,
         "human": "36 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 234651,
      "count": 3,
      "offset": 0,
      "limit": 3,
      "next": 3,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 1485222,
            "body": "\u062f\u0645\u0631\u0648\u0646\u0647 \u0634\u0639\u0644\u0648 \u0627\u0628\u0647\u0627\u062a\u0646\u0647 \u0634\u0648 \u0648 \u0639\u062f\u0646\u0647 \u0636\u063a\u0637 \u0648\u0633\u0643\u0631 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0646\u0647 \u064a\u0648\u0645\u064a\u0647 \u062a\u062d\u062f\u064a\u062b",
            "added": "2018-10-15 16:28:54",
            "modified": "2018-10-15 16:28:54",
            "user": {
               "id": 29557412,
               "name": "\u0632\u0643\u064a \u0627\u0644\u062a\u0645\u064a\u0645\u064a",
               "access": "UNLISTED",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/cce88f9e9f2960d270af00d1d2487740_avatar.png"
            },
            "parent": null,
            "stats": {
               "comments": 0,
               "points": 0
            }
         },
         {
            "id": 1485217,
            "body": "\u064a\u0631\u062f\u0648\u0646 \u064a\u0642\u0637\u0648\u0646\u0647 \u0648\u0645\u0627\u0639\u062f\u0647\u0645 \u0641\u0644\u0648\u0633 \u064a\u0645\u0643\u0646",
            "added": "2018-10-15 15:25:41",
            "modified": "2018-10-15 15:25:41",
            "user": {
               "id": 30288621,
               "name": "\u0642\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0631\u0648\u062d",
               "access": "UNLISTED",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/75349a509b5f2d4d4c5c4034bed6eb2f_avatar.jpg"
            },
            "parent": null,
            "stats": {
               "comments": 0,
               "points": 0
            }
         },
         {
            "id": 1485212,
            "body": "si sa s'arrete cela veut dire que tu na pas assez de plc",
            "added": "2018-10-15 15:20:02",
            "modified": "2018-10-15 15:20:02",
            "user": {
               "id": 23294874,
               "name": "_ Metaly_",
               "access": "PUBLIC",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/e14e9c29894792eb565b359ca4de0c7b_avatar.png",
               "store": {
                  "id": 2000395,
                  "name": "customapk"
               }
            },
            "parent": null,
            "stats": {
               "comments": 0,
               "points": 0
            }
         }
      ]
   }
}