Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

setReview

URLS:

POST

Định dạng được hỗ trợ:

JSON

Phương thức được hỗ trợ:

POST

Mô tả:

Set a review

Đối số:

Tên Mô tả Đầu vào Chi tiết
access_token Authentication access token. TOKEN
Default: null
Properties: • Max length: 512
Example: "cGF1bG8udHJlemVudG9zQGFwdG9pZGUuY29tOkF"
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
app_installed Review app installed. BOOLEAN
Default: false
Example: true
body Review body. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 1000
Example: "Aptoide: my favourite marketplace."
card_uid Card unique ID. STRING
Default: null
Properties: • Length: 64
Example: "107f6a7de18a73aef0151c7321dd4814c41f911484f1c2e2463d1d40be1fddd6"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
intro Review intro. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 140
Example: "The best marketplacet to find games and applications in general."
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
meta Origin meta json object. JSON
Default: []
Example: []
mode Review mode. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "available", "unavailable", "removed"
Example: "available"
outro Review outro. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 140
Example: "The number one android market."
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
rating Review rating. INT32
Default: null
Example: 4
review_id Review ID. +INT31
Default: null
Example: 1472559
status Review status. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "pending", "approved", "suspended"
Example: "approved"
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
tag_name Tag name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "community"
title Review title. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 60
Example: "Aptoide: my favourite marketplace."

Đối số bắt buộc:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• app_id VÀ rating

• apk_id VÀ store_id VÀ rating

• apk_id VÀ store_name VÀ rating

• apk_md5sum VÀ store_id VÀ rating

• apk_md5sum VÀ store_name VÀ rating

• package_id VÀ store_id VÀ rating

• package_id VÀ store_name VÀ rating

• package_name VÀ store_id VÀ rating

• package_name VÀ store_name VÀ rating

• card_uid VÀ rating

• review_id VÀ rating

• review_id VÀ status

• review_id VÀ mode

Bí danh đối số:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

Đầu vào:

Tên Mô tả Ví dụ
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

INT32 32 bits signed integer:
   -2147483648 to 2147483647

• 0

• 502

• -7012502

JSON JavaScript Object Notation

• {
   "a": "foo",
   "b": "bar",
   "foo": 125,
   "bar": ["x", "y", "z"]
}

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

TOKEN Tokenized string of characters

• "ja-HK_1"

• "AjgI74-ash_86jhgasorw-5234"

• "1Eiayn9Suo3fcgKrQq8qHwCz3MP"

Phản hồi:

• application/json

Mã lỗi:

Tên Mô tả Mã http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
REVIEW-1 Review '...' not found 404   Not Found
REVIEW-2 Operation not allowed for review 403   Forbidden
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout

URL yêu cầu mẫu:

https://ws75-primary.aptoide.com/api/7/review/set

Yêu cầu dữ liệu POST:

package_name : "cm.aptoide.pt"

title : "The best android app store"

rating : 5

Phản hồi mẫu (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.0091040134429932,
         "human": "9 milliseconds"
      }
   }
}