ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) Url นี้ไม่ถูกต้อง กรุณาใส่ถูกต้องใหม่ ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ โปรดใส่ชื่อบริษัท โปรดใส่ประเทศที่มี กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง โปรดใส่เมือง กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์ กรุณาใส่รหัสภาษี / ภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

listReviews

URLS:

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON

วิธีการที่สนับสนุน:

GET

รายละเอียด:

Get a list of reviews

ข้อโต้แย้ง:

ชื่อ รายละเอียด ป้อนข้อมูล รายละเอียด
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
languages_filter_sort Languages filter sort. STRING
Default: null
Example: "pt_PT,en_GB"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 25
Example: 15
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
order List order direction. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "ASC", "DESC"
• Upper case
Example: "ASC"
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
review_groups Review groups. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 4• Input (STRING):
   › Allowed values: "store_owner", "auto_highlighted", "highlighted", "others"
Example: ["owner"]
review_type Review type. STRING
Default: "STORE_PACKAGE"
Properties: • Allowed values: "STORE_PACKAGE"
Example: "STORE_PACKAGE"
sort List sort type. STRING
Default: "latest"
Properties: • Allowed values: "latest", "points", "rating", "latest_more", "points_more", "rating_more"
Example: "points"
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
sub_limit Lists items sub limit +INT31_NULL
Default: null
Example: 15
tag_name Tag name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "community"
tag_type Tag type. STRING
Default: null
Example: "custom"
view View mode of internal responses. STRING
Default: "url"
Properties: • Allowed values: "url", "response"
Example: "response"

อาร์กิวเมนต์ที่บังคับ:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• app_id

• apk_id

• apk_md5sum

• package_id

• package_name

• store_id

• store_name

• tag_name และ tag_type

นามแฝงของอาร์กิวเมนต์:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• view : nview

ป้อนข้อมูล:

ชื่อ รายละเอียด ตัวอย่าง
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

ตอบสนอง:

• application/json

โค๊ดผิดพลาด:

ชื่อ รายละเอียด รหัส http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
APP-1 Application '...' not found 404   Not Found
APP-2 Application '...' is pending approval 403   Forbidden
APP-3 Application '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
APP-4 Application '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
APP-5 Application '...' is private: access denied 403   Forbidden
APP-6 Application '...' is not available 410   Gone
APP-7 Application '...' was suspended 410   Gone
APP-8 Application '...' was removed 410   Gone
APP-9 Application '...' is infected 410   Gone
APP-10 Application '...' is not available in your country 403   Forbidden
APP-11 Application '...' is currently being deleted 410   Gone
APP-12 Application '...' was deleted 410   Gone
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
COMMENT-1 Comment '...' not found 404   Not Found
COMMENT-2 Operation not allowed for comment 403   Forbidden
REVIEW-1 Review '...' not found 404   Not Found
REVIEW-2 Operation not allowed for review 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout
USER-0 User not specified 400   Bad Request
USER-1 User '...' not found 404   Not Found
USER-2 User '...' is pending approval 403   Forbidden
USER-3 User '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
USER-4 User '...' is private: access denied 403   Forbidden
USER-5 User '...' was suspended 410   Gone

ตัวอย่างคำขอ URL:

https://ws75.aptoide.com/api/7/reviews/get/package_name=cm.aptoide.pt/store_name=apps/limit=3

ตัวอย่างการตอบสนอง (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.024454832077026,
         "human": "24 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 1814,
      "count": 3,
      "offset": 0,
      "limit": 3,
      "next": 3,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 3465697,
            "title": "sempre gostei do aptoide",
            "body": "muito bom dar para baixar muitas coisa ater as coisas q n tem na play estore s\u00f3 no Google com o aptoide posso baixar apps jogos etc nota 10 para o apetoide",
            "intro": null,
            "outro": null,
            "added": "2017-12-01 11:43:29",
            "modified": "2017-12-01 11:43:29",
            "user": {
               "id": 13851210,
               "name": "kaelgames legender",
               "access": "PRIVATE",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/7fc024900f17d08f600f8cb86ad08289_avatar.jpg"
            },
            "items": [],
            "stats": {
               "rating": 5,
               "points": 7
            },
            "comments": {
               "total": 0,
               "view": "https://ws75.aptoide.com/api/7/listComments/review_id=3465697/limit=1/sort=latest/order=desc"
            },
            "data": null,
            "badges": ["auto_highlighted"]
         },
         {
            "id": 3173650,
            "title": "la aplicaci\u00f3n es muy buena y sirve mucho",
            "body": "es una de las mejores aplicaciones para comprar aplicaciones que cuestan en la Google Play Store me encanta realmente muy buena sirve para descargar Lucky patcher Game Hacker y muchos hackeadores m\u00e1s",
            "intro": null,
            "outro": null,
            "added": "2017-09-12 01:05:41",
            "modified": "2017-09-12 01:05:41",
            "user": {
               "id": 10127576,
               "name": "Christian Yossa",
               "access": "PUBLIC",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/0047a0d14804086d3e7c4952bbab488c_avatar.jpg",
               "store": {
                  "id": 1332264,
                  "name": "cr7cy"
               }
            },
            "items": [],
            "stats": {
               "rating": 4,
               "points": 14
            },
            "comments": {
               "total": 1,
               "view": "https://ws75.aptoide.com/api/7/listComments/review_id=3173650/limit=1/sort=latest/order=desc"
            },
            "data": null,
            "badges": ["auto_highlighted"]
         },
         {
            "id": 3163606,
            "title": "HELP",
            "body": "Am I the only one who's install button doesn't work but cancel button works when they ask?\nPlease help me?\nI turned my phone off again and then back on but that didn't work too!..",
            "intro": null,
            "outro": null,
            "added": "2017-09-09 16:55:47",
            "modified": "2017-09-09 16:55:47",
            "user": {
               "id": 11483001,
               "name": "Cutest Angel",
               "access": "PUBLIC",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/1f9f3feeb25274dcdf2b94a45f1d35c5_avatar.jpg"
            },
            "items": [],
            "stats": {
               "rating": 3,
               "points": 15
            },
            "comments": {
               "total": 5,
               "view": "https://ws75.aptoide.com/api/7/listComments/review_id=3163606/limit=1/sort=latest/order=desc"
            },
            "data": null,
            "badges": ["auto_highlighted"]
         }
      ]
   }
}