Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

listReviews

URLS:

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON

Phương thức được hỗ trợ:

GET

Mô tả:

Get a list of reviews

Đối số:

Tên Mô tả Đầu vào Chi tiết
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
languages_filter_sort Languages filter sort. STRING
Default: null
Example: "pt_PT,en_GB"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 25
Example: 15
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
order List order direction. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "ASC", "DESC"
• Upper case
Example: "ASC"
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
review_groups Review groups. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 4• Input (STRING):
   › Allowed values: "store_owner", "auto_highlighted", "highlighted", "others"
Example: ["owner"]
review_type Review type. STRING
Default: "STORE_PACKAGE"
Properties: • Allowed values: "STORE_PACKAGE"
Example: "STORE_PACKAGE"
sort List sort type. STRING
Default: "latest"
Properties: • Allowed values: "latest", "points", "rating", "latest_more", "points_more", "rating_more"
Example: "points"
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
sub_limit Lists items sub limit +INT31_NULL
Default: null
Example: 15
tag_name Tag name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "community"
tag_type Tag type. STRING
Default: null
Example: "custom"
view View mode of internal responses. STRING
Default: "url"
Properties: • Allowed values: "url", "response"
Example: "response"

Đối số bắt buộc:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• app_id

• apk_id

• apk_md5sum

• package_id

• package_name

• store_id

• store_name

• tag_name VÀ tag_type

Bí danh đối số:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• view : nview

Đầu vào:

Tên Mô tả Ví dụ
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

Phản hồi:

• application/json

Mã lỗi:

Tên Mô tả Mã http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
APP-1 Application '...' not found 404   Not Found
APP-2 Application '...' is pending approval 403   Forbidden
APP-3 Application '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
APP-4 Application '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
APP-5 Application '...' is private: access denied 403   Forbidden
APP-6 Application '...' is not available 410   Gone
APP-7 Application '...' was suspended 410   Gone
APP-8 Application '...' was removed 410   Gone
APP-9 Application '...' is infected 410   Gone
APP-10 Application '...' is not available in your country 403   Forbidden
APP-11 Application '...' is currently being deleted 410   Gone
APP-12 Application '...' was deleted 410   Gone
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
COMMENT-1 Comment '...' not found 404   Not Found
COMMENT-2 Operation not allowed for comment 403   Forbidden
REVIEW-1 Review '...' not found 404   Not Found
REVIEW-2 Operation not allowed for review 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout
USER-0 User not specified 400   Bad Request
USER-1 User '...' not found 404   Not Found
USER-2 User '...' is pending approval 403   Forbidden
USER-3 User '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
USER-4 User '...' is private: access denied 403   Forbidden
USER-5 User '...' was suspended 410   Gone

URL yêu cầu mẫu:

https://ws75.aptoide.com/api/7/reviews/get/package_name=cm.aptoide.pt/store_name=apps/limit=3

Phản hồi mẫu (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.091702938079834,
         "human": "91 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 3105,
      "count": 3,
      "offset": 0,
      "limit": 3,
      "next": 3,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 4836346,
            "title": "good alternate for google playstore.",
            "body": "Actually it is not alternative f9r GPlayStore. this should be the first marketplace for us to relay upon.",
            "intro": null,
            "outro": null,
            "added": "2018-09-07 02:24:22",
            "modified": "2018-09-07 02:24:22",
            "user": {
               "id": 24064435,
               "name": "Mr.waiyan myoaung",
               "access": "PUBLIC",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/28f8c5a2a12ec9d1dfe215eb5dcd9b94_avatar.jpg"
            },
            "items": [],
            "stats": {
               "rating": 5,
               "points": 4
            },
            "comments": {
               "total": 0,
               "view": "https://ws75.aptoide.com/api/7/listComments/review_id=4836346/limit=1/cdn=pool/sort=latest/order=desc"
            },
            "badges": ["auto_highlighted"]
         },
         {
            "id": 4825913,
            "title": "Muito bom por causa das atualiza\u00e7\u00f5es",
            "body": "Quando instalei, os apps do meu celular estavam todos atualizados. Quando abri o app tinham 10 atualiza\u00e7\u00f5es que ainda n\u00e3o tinham aparecido na play store. Esse app \u00e9 muito bom",
            "intro": null,
            "outro": null,
            "added": "2018-09-04 00:56:24",
            "modified": "2018-09-04 00:56:24",
            "user": {
               "id": 15629365,
               "name": "Jo\u00e3o Pedro de Souza Silva (jp)",
               "access": "UNLISTED",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/42f5c13b0f64ea450ff390be2128c866_avatar.png"
            },
            "items": [],
            "stats": {
               "rating": 5,
               "points": 4
            },
            "comments": {
               "total": 1,
               "view": "https://ws75.aptoide.com/api/7/listComments/review_id=4825913/limit=1/cdn=pool/sort=latest/order=desc"
            },
            "badges": ["auto_highlighted"]
         },
         {
            "id": 4807054,
            "title": "Nicht upzudaten",
            "body": "Diese App l\u00e4\u00dft sich nicht updaten. Unter Android 5 auf dem S4 bei dem Versuch upzudaten Crash, Crash und Crash again. Auf dem Tab E mit Android 4.4.4\u2026 Steht zwar Aktualisieren, aber nach einer Stunde warten tut sich nichts. Ihr von Aptoide baut nur Mist! Ihr ward mal. besser und auch Augen freundlicher, jetzt seid ihr genauso abartig Augen feindlich wie die ganzen anderen Microsoft Nachahmer. Besten Dank f\u00fcr nichts \ud83d\udc4e",
            "intro": null,
            "outro": null,
            "added": "2018-08-30 13:38:55",
            "modified": "2018-08-30 13:38:55",
            "user": {
               "id": 2302915,
               "name": "Kaoi Masteres",
               "access": "PUBLIC",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/03dbc976071cfdac8c382910007a1c3a_avatar.jpg"
            },
            "items": [],
            "stats": {
               "rating": 1,
               "points": -2
            },
            "comments": {
               "total": 0,
               "view": "https://ws75.aptoide.com/api/7/listComments/review_id=4807054/limit=1/cdn=pool/sort=latest/order=desc"
            },
            "badges": ["auto_highlighted"]
         }
      ]
   }
}