ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

store/groups/get

URLS:

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON

วิธีการที่สนับสนุน:

GET

รายละเอียด:

Get a list of store groups.

ข้อโต้แย้ง:

ชื่อ รายละเอียด ป้อนข้อมูล รายละเอียด
access_token Authentication access token. TOKEN
Default: null
Properties: • Max length: 512
Example: "cGF1bG8udHJlemVudG9zQGFwdG9pZGUuY29tOkF"
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
context List page context. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "home", "store", "stores", "store_extended", "store_tv", "community", "top", "top_oem", "first_install", "editors", "meta"
Example: "store"
group_depths Group depths. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 2
Example: [0, 1]
group_id Group ID. +INT31
Default: null
Example: 2
group_name Group name. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "games"
group_type Group type. STRING
Default: "PACKAGES"
Properties: • Allowed values: "PACKAGES"
Example: "PACKAGES"
hide_empty Hide empty groups. BOOLEAN
Default: false
Example: true
hide_foreign Hide foreign groups. BOOLEAN
Default: false
Example: true
hide_not_foreign Hide not foreign groups. BOOLEAN
Default: false
Example: true
hide_others Hide the others group. BOOLEAN
Default: false
Example: true
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 50
Example: 15
mature Enable mature content. BOOLEAN
Default: true
Example: false
modified_max List modified maximum timestamp (only works with sort="modified"). TIMESTAMP
Default: null
Example: "2017-09-02"
modified_min List modified minimum timestamp (only works with sort="modified"). TIMESTAMP
Default: null
Example: "2017-09-02"
not_tlds TLDs (Top Level Domains) to exclude. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 256• Input (STRING):
   › Length: 2
Example: "en,pt"
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
order List order direction. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "ASC", "DESC", "RAND"
• Upper case
Example: "ASC"
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
sections List sections. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 2• Input (STRING):
   › Allowed values: "main", "high"
Example: "main,high"
sort List sort type. STRING
Default: "latest"
Properties: • Wildcards matches: "latest", "alpha", "sort:+", "modified"
• Max length: 128
Example: "alpha"
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
tlds TLDs (Top Level Domains) to filter by. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 256• Input (STRING):
   › Length: 2
Example: "en,pt"
with_tlds Return entries with at least 1 TLD (Top Level Domain) set. BOOLEAN
Default: false
Example: true

อาร์กิวเมนต์ที่บังคับ:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• store_id

• store_name

• app_id

นามแฝงของอาร์กิวเมนต์:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• group_depths : group_depth , groups_depth

• group_type : groups_type

• sections : section

• tlds : tld

• not_tlds : not_tld

• with_tlds : with_tld

ป้อนข้อมูล:

ชื่อ รายละเอียด ตัวอย่าง
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

LIST List of items as:
   4 bits unsigned integer:
      0 to 15

• "0,3,12"

• [0, 3, 12]

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

TIMESTAMP Timestamp

• 1480368340

• "1984-03-20 18:20:00"

• "12 July 2003 5PM"

TOKEN Tokenized string of characters

• "ja-HK_1"

• "AjgI74-ash_86jhgasorw-5234"

• "1Eiayn9Suo3fcgKrQq8qHwCz3MP"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

ตอบสนอง:

• application/json

โค๊ดผิดพลาด:

ชื่อ รายละเอียด รหัส http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
APP-1 Application '...' not found 404   Not Found
APP-2 Application '...' is pending approval 403   Forbidden
APP-3 Application '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
APP-4 Application '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
APP-5 Application '...' is private: access denied 403   Forbidden
APP-6 Application '...' is not available 410   Gone
APP-7 Application '...' was suspended 410   Gone
APP-8 Application '...' was removed 410   Gone
APP-9 Application '...' is infected 410   Gone
APP-10 Application '...' is not available in your country 403   Forbidden
APP-11 Application '...' is currently being deleted 410   Gone
APP-12 Application '...' was deleted 410   Gone
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
GROUP-1 Group '...' not found 404   Not Found
GROUP-2 Group '...' is pending approval 403   Forbidden
GROUP-3 Group '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
GROUP-5 Group '...' is private: access denied 403   Forbidden
GROUP-6 Group '...' is not available 410   Gone
GROUP-7 Group '...' was suspended 410   Gone
GROUP-8 Group '...' was removed 410   Gone
GROUP-13 Group '...' is not available in your country 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout
USER-0 User not specified 400   Bad Request
USER-1 User '...' not found 404   Not Found
USER-2 User '...' is pending approval 403   Forbidden
USER-3 User '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
USER-4 User '...' is private: access denied 403   Forbidden
USER-5 User '...' was suspended 410   Gone

ตัวอย่างคำขอ URL:

https://ws75.aptoide.com/api/7/store/groups/get/store_name=apps/group_name=games

ตัวอย่างการตอบสนอง (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.026509046554565,
         "human": "26 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 21,
      "count": 21,
      "offset": 0,
      "limit": 50,
      "next": 21,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 651329,
            "name": "educational",
            "title": "\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-07-04 13:36:35",
            "modified": "2013-07-04 13:36:35",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1695,
               "name": "educational",
               "title": "\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 4071
            }
         },
         {
            "id": 651328,
            "name": "board",
            "title": "\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-29 15:34:38",
            "modified": "2013-06-29 15:34:38",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1697,
               "name": "board",
               "title": "\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1739
            }
         },
         {
            "id": 643427,
            "name": "word",
            "title": "\u0e04\u0e33",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-18 11:19:35",
            "modified": "2013-06-18 11:19:35",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1677,
               "name": "word",
               "title": "\u0e04\u0e33"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1355
            }
         },
         {
            "id": 643425,
            "name": "strategy",
            "title": "\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-19 00:30:48",
            "modified": "2013-06-19 00:30:48",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1671,
               "name": "strategy",
               "title": "\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 2565
            }
         },
         {
            "id": 643424,
            "name": "simulation",
            "title": "\u0e08\u0e33\u0e25\u0e2d\u0e07",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-20 23:38:32",
            "modified": "2013-06-20 23:38:32",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1674,
               "name": "simulation",
               "title": "\u0e08\u0e33\u0e25\u0e2d\u0e07"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 10108
            }
         },
         {
            "id": 643423,
            "name": "music",
            "title": "\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-18 15:37:47",
            "modified": "2013-06-18 15:37:47",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1696,
               "name": "music",
               "title": "\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 937
            }
         },
         {
            "id": 638466,
            "name": "family",
            "title": "\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-13 16:38:09",
            "modified": "2013-06-13 16:38:09",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1672,
               "name": "family",
               "title": "\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 379
            }
         },
         {
            "id": 638464,
            "name": "adventure",
            "title": "\u0e1c\u0e08\u0e0d\u0e20\u0e31\u0e22",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-13 13:39:36",
            "modified": "2013-06-13 13:39:36",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1675,
               "name": "adventure",
               "title": "\u0e1c\u0e08\u0e0d\u0e20\u0e31\u0e22"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 5151
            }
         },
         {
            "id": 638463,
            "name": "role-playing",
            "title": "\u0e1a\u0e17\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e21\u0e04\u0e34",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-14 13:08:30",
            "modified": "2013-06-14 13:08:30",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1693,
               "name": "role-playing",
               "title": "\u0e1a\u0e17\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e21\u0e04\u0e34"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 2741
            }
         },
         {
            "id": 638462,
            "name": "card",
            "title": "\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-16 20:29:16",
            "modified": "2013-06-16 20:29:16",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1692,
               "name": "card",
               "title": "\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1909
            }
         },
         {
            "id": 638461,
            "name": "action",
            "title": "\u0e41\u0e2d\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-15 05:28:33",
            "modified": "2013-06-15 05:28:33",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1670,
               "name": "action",
               "title": "\u0e41\u0e2d\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 9659
            }
         },
         {
            "id": 638460,
            "name": "trivia",
            "title": "\u0e17\u0e23\u0e35\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-13 22:59:45",
            "modified": "2013-06-13 22:59:45",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1691,
               "name": "trivia",
               "title": "\u0e17\u0e23\u0e35\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1904
            }
         },
         {
            "id": 638459,
            "name": "casino",
            "title": "\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e42\u0e19",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-16 17:00:23",
            "modified": "2013-06-16 17:00:23",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1669,
               "name": "casino",
               "title": "\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e42\u0e19"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1448
            }
         },
         {
            "id": 638458,
            "name": "arcade",
            "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-15 17:42:54",
            "modified": "2013-06-15 17:42:54",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1690,
               "name": "arcade",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 10307
            }
         },
         {
            "id": 15381,
            "name": "puzzle",
            "title": "\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e28\u0e19\u0e32",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2012-04-20 10:48:42",
            "modified": "2012-04-20 10:48:42",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1668,
               "name": "puzzle",
               "title": "\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e28\u0e19\u0e32"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 10653
            }
         },
         {
            "id": 5024,
            "name": "sports-games",
            "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-12-06 10:34:06",
            "modified": "2011-12-06 10:34:06",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 293,
               "name": "sports-games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 2959
            }
         },
         {
            "id": 54,
            "name": "racing",
            "title": "\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e23\u0e16",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-09-27 10:37:43",
            "modified": "2011-09-27 10:37:43",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 47,
               "name": "racing",
               "title": "\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e23\u0e16"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 5672
            }
         },
         {
            "id": 41,
            "name": "casual",
            "title": "\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22 \u0e46",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-06-24 12:07:46",
            "modified": "2011-06-24 12:07:46",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 24,
               "name": "casual",
               "title": "\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22 \u0e46"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 13707
            }
         },
         {
            "id": 36,
            "name": "brain-puzzle",
            "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e28\u0e19\u0e32",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2010-12-16 15:40:31",
            "modified": "2010-12-16 15:40:31",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 22,
               "name": "brain-puzzle",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e28\u0e19\u0e32"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1566
            }
         },
         {
            "id": 29,
            "name": "arcade-action",
            "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e2d\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-05-06 10:06:14",
            "modified": "2011-05-06 10:06:14",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 21,
               "name": "arcade-action",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e2d\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 2181
            }
         },
         {
            "id": 28,
            "name": "cards-casino",
            "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e41\u0e25\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e42\u0e19",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-06-22 08:34:07",
            "modified": "2011-06-22 08:34:07",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 23,
               "name": "cards-casino",
               "title": "\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e41\u0e25\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e42\u0e19"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 344
            }
         }
      ]
   }
}