Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

store/groups/get

URLS:

GET

Định dạng được hỗ trợ:

JSON

Phương thức được hỗ trợ:

GET

Mô tả:

Get a list of store groups.

Đối số:

Tên Mô tả Đầu vào Chi tiết
access_token Authentication access token. TOKEN
Default: null
Properties: • Max length: 512
Example: "cGF1bG8udHJlemVudG9zQGFwdG9pZGUuY29tOkF"
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
context List page context. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "home", "store", "stores", "store_extended", "store_tv", "community", "top", "top_oem", "first_install", "editors", "meta"
Example: "store"
group_depths Group depths. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 2
Example: [0, 1]
group_id Group ID. +INT31
Default: null
Example: 2
group_name Group name. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "games"
group_type Group type. STRING
Default: "PACKAGES"
Properties: • Allowed values: "PACKAGES"
Example: "PACKAGES"
hide_empty Hide empty groups. BOOLEAN
Default: false
Example: true
hide_foreign Hide foreign groups. BOOLEAN
Default: false
Example: true
hide_not_foreign Hide not foreign groups. BOOLEAN
Default: false
Example: true
hide_others Hide the others group. BOOLEAN
Default: false
Example: true
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 50
Example: 15
mature Enable mature content. BOOLEAN
Default: true
Example: false
modified_max List modified maximum timestamp (only works with sort="modified"). TIMESTAMP
Default: null
Example: "2017-09-02"
modified_min List modified minimum timestamp (only works with sort="modified"). TIMESTAMP
Default: null
Example: "2017-09-02"
not_tlds TLDs (Top Level Domains) to exclude. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 256• Input (STRING):
   › Length: 2
Example: "en,pt"
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
order List order direction. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "ASC", "DESC", "RAND"
• Upper case
Example: "ASC"
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
sections List sections. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 2• Input (STRING):
   › Allowed values: "main", "high"
Example: "main,high"
sort List sort type. STRING
Default: "latest"
Properties: • Wildcards matches: "latest", "alpha", "sort:+", "modified"
• Max length: 128
Example: "alpha"
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
tlds TLDs (Top Level Domains) to filter by. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 256• Input (STRING):
   › Length: 2
Example: "en,pt"
with_tlds Return entries with at least 1 TLD (Top Level Domain) set. BOOLEAN
Default: false
Example: true

Đối số bắt buộc:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• store_id

• store_name

• app_id

Bí danh đối số:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

• group_depths : group_depth , groups_depth

• group_type : groups_type

• sections : section

• tlds : tld

• not_tlds : not_tld

• with_tlds : with_tld

Đầu vào:

Tên Mô tả Ví dụ
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

LIST List of items as:
   4 bits unsigned integer:
      0 to 15

• "0,3,12"

• [0, 3, 12]

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

TIMESTAMP Timestamp

• 1480368340

• "1984-03-20 18:20:00"

• "12 July 2003 5PM"

TOKEN Tokenized string of characters

• "ja-HK_1"

• "AjgI74-ash_86jhgasorw-5234"

• "1Eiayn9Suo3fcgKrQq8qHwCz3MP"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

Phản hồi:

• application/json

Mã lỗi:

Tên Mô tả Mã http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
APP-1 Application '...' not found 404   Not Found
APP-2 Application '...' is pending approval 403   Forbidden
APP-3 Application '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
APP-4 Application '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
APP-5 Application '...' is private: access denied 403   Forbidden
APP-6 Application '...' is not available 410   Gone
APP-7 Application '...' was suspended 410   Gone
APP-8 Application '...' was removed 410   Gone
APP-9 Application '...' is infected 410   Gone
APP-10 Application '...' is not available in your country 403   Forbidden
APP-11 Application '...' is currently being deleted 410   Gone
APP-12 Application '...' was deleted 410   Gone
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
GROUP-1 Group '...' not found 404   Not Found
GROUP-2 Group '...' is pending approval 403   Forbidden
GROUP-3 Group '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
GROUP-5 Group '...' is private: access denied 403   Forbidden
GROUP-6 Group '...' is not available 410   Gone
GROUP-7 Group '...' was suspended 410   Gone
GROUP-8 Group '...' was removed 410   Gone
GROUP-13 Group '...' is not available in your country 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout
USER-0 User not specified 400   Bad Request
USER-1 User '...' not found 404   Not Found
USER-2 User '...' is pending approval 403   Forbidden
USER-3 User '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
USER-4 User '...' is private: access denied 403   Forbidden
USER-5 User '...' was suspended 410   Gone

URL yêu cầu mẫu:

https://ws75.aptoide.com/api/7/store/groups/get/store_name=apps/group_name=games

Phản hồi mẫu (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.074242115020752,
         "human": "74 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 21,
      "count": 21,
      "offset": 0,
      "limit": 50,
      "next": 21,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 651329,
            "name": "educational",
            "title": "Gi\u00e1o d\u1ee5c",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-07-04 13:36:35",
            "modified": "2013-07-04 13:36:35",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1695,
               "name": "educational",
               "title": "Gi\u00e1o d\u1ee5c"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 4078
            }
         },
         {
            "id": 651328,
            "name": "board",
            "title": "D\u1ea1ng b\u1ea3ng",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-29 15:34:38",
            "modified": "2013-06-29 15:34:38",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1697,
               "name": "board",
               "title": "D\u1ea1ng b\u1ea3ng"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1738
            }
         },
         {
            "id": 643427,
            "name": "word",
            "title": "T\u1eeb",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-18 11:19:35",
            "modified": "2013-06-18 11:19:35",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1677,
               "name": "word",
               "title": "T\u1eeb"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1357
            }
         },
         {
            "id": 643425,
            "name": "strategy",
            "title": "Chi\u1ebfn thu\u1eadt",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-19 00:30:48",
            "modified": "2013-06-19 00:30:48",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1671,
               "name": "strategy",
               "title": "Chi\u1ebfn thu\u1eadt"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 2571
            }
         },
         {
            "id": 643424,
            "name": "simulation",
            "title": "M\u00f4 ph\u1ecfng",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-20 23:38:32",
            "modified": "2013-06-20 23:38:32",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1674,
               "name": "simulation",
               "title": "M\u00f4 ph\u1ecfng"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 10125
            }
         },
         {
            "id": 643423,
            "name": "music",
            "title": "\u00c2m nh\u1ea1c",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-18 15:37:47",
            "modified": "2013-06-18 15:37:47",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1696,
               "name": "music",
               "title": "\u00c2m nh\u1ea1c"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 944
            }
         },
         {
            "id": 638466,
            "name": "family",
            "title": "Gia \u0111\u00ecnh",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-13 16:38:09",
            "modified": "2013-06-13 16:38:09",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1672,
               "name": "family",
               "title": "Gia \u0111\u00ecnh"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 383
            }
         },
         {
            "id": 638464,
            "name": "adventure",
            "title": "Phi\u00eau l\u01b0u",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-13 13:39:36",
            "modified": "2013-06-13 13:39:36",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1675,
               "name": "adventure",
               "title": "Phi\u00eau l\u01b0u"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 5169
            }
         },
         {
            "id": 638463,
            "name": "role-playing",
            "title": "Nh\u1eadp vai",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-14 13:08:30",
            "modified": "2013-06-14 13:08:30",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1693,
               "name": "role-playing",
               "title": "Nh\u1eadp vai"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 2747
            }
         },
         {
            "id": 638462,
            "name": "card",
            "title": "Th\u1ebb",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-16 20:29:16",
            "modified": "2013-06-16 20:29:16",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1692,
               "name": "card",
               "title": "Th\u1ebb"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1911
            }
         },
         {
            "id": 638461,
            "name": "action",
            "title": "H\u00e0nh \u0111\u1ed9ng",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-15 05:28:33",
            "modified": "2013-06-15 05:28:33",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1670,
               "name": "action",
               "title": "H\u00e0nh \u0111\u1ed9ng"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 9680
            }
         },
         {
            "id": 638460,
            "name": "trivia",
            "title": "Tr\u1eafc nghi\u1ec7m ki\u1ebfn th\u1ee9c",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-13 22:59:45",
            "modified": "2013-06-13 22:59:45",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1691,
               "name": "trivia",
               "title": "Tr\u1eafc nghi\u1ec7m ki\u1ebfn th\u1ee9c"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1906
            }
         },
         {
            "id": 638459,
            "name": "casino",
            "title": "S\u00f2ng b\u1ea1c",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-16 17:00:23",
            "modified": "2013-06-16 17:00:23",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1669,
               "name": "casino",
               "title": "S\u00f2ng b\u1ea1c"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1449
            }
         },
         {
            "id": 638458,
            "name": "arcade",
            "title": "Arcade",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2013-06-15 17:42:54",
            "modified": "2013-06-15 17:42:54",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1690,
               "name": "arcade",
               "title": "Arcade"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 10322
            }
         },
         {
            "id": 15381,
            "name": "puzzle",
            "title": "C\u00e2u \u0111\u1ed1",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2012-04-20 10:48:42",
            "modified": "2012-04-20 10:48:42",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 1668,
               "name": "puzzle",
               "title": "C\u00e2u \u0111\u1ed1"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 10662
            }
         },
         {
            "id": 5024,
            "name": "sports-games",
            "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i th\u1ec3 thao",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-12-06 10:34:06",
            "modified": "2011-12-06 10:34:06",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 293,
               "name": "sports-games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i th\u1ec3 thao"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 2965
            }
         },
         {
            "id": 54,
            "name": "racing",
            "title": "\u0110ua xe",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-09-27 10:37:43",
            "modified": "2011-09-27 10:37:43",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 47,
               "name": "racing",
               "title": "\u0110ua xe"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 5676
            }
         },
         {
            "id": 41,
            "name": "casual",
            "title": "Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-06-24 12:07:46",
            "modified": "2011-06-24 12:07:46",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 24,
               "name": "casual",
               "title": "Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 13713
            }
         },
         {
            "id": 36,
            "name": "brain-puzzle",
            "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i tr\u00ed tu\u1ec7",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2010-12-16 15:40:31",
            "modified": "2010-12-16 15:40:31",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 22,
               "name": "brain-puzzle",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i tr\u00ed tu\u1ec7"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 1566
            }
         },
         {
            "id": 29,
            "name": "arcade-action",
            "title": "Arcade & H\u00e0nh \u0111\u1ed9ng",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-05-06 10:06:14",
            "modified": "2011-05-06 10:06:14",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 21,
               "name": "arcade-action",
               "title": "Arcade & H\u00e0nh \u0111\u1ed9ng"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 2183
            }
         },
         {
            "id": 28,
            "name": "cards-casino",
            "title": "Th\u1ebb & S\u00f2ng b\u1ea1c",
            "icon": null,
            "graphic": null,
            "added": "2011-06-22 08:34:07",
            "modified": "2011-06-22 08:34:07",
            "parent": {
               "id": 6,
               "name": "games",
               "title": "Tr\u00f2 ch\u01a1i",
               "icon": null,
               "graphic": null
            },
            "foreign": {
               "id": 23,
               "name": "cards-casino",
               "title": "Th\u1ebb & S\u00f2ng b\u1ea1c"
            },
            "stats": {
               "groups": 0,
               "items": 345
            }
         }
      ]
   }
}