ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

store/set

URLS:

POST

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON

วิธีการที่สนับสนุน:

POST

รายละเอียด:

Set store

ข้อโต้แย้ง:

ชื่อ รายละเอียด ป้อนข้อมูล รายละเอียด
access_token Authentication access token. TOKEN
Default: null
Properties: • Max length: 512
Example: "cGF1bG8udHJlemVudG9zQGFwdG9pZGUuY29tOkF"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
store_access Store access. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "PUBLIC", "UNLISTED", "PRIVATE"
Example: "UNLISTED"
store_avatar Store avatar. IMAGE
Default: null
Properties: • Upload supported
• Base64 supported
• Max size: "5MB"
• Min width: 600
• Min height: 600
• Max width: 10240
• Max height: 10240
Example: null
store_credentials Store credentials. STRUCT_cd4147b5
Default: null
Properties: • Fixed
• Field "username" (STRING)
• Field "password" (STRING)
Example: {
   "username": "aptoider",
   "password": "aPt0DAZ0rd"
}
store_del_links Store delete links. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Allowed values: "YOUTUBE", "FACEBOOK", "TWITCH", "TWITTER", "BLOG"
Example: ["YOUTUBE", "FACEBOOK"]
store_del_properties Store delete properties. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Allowed values: "mature", "countries", "inherit_packages_groups", "inherit_packages_groups_foreign", "inherit_packages_groups_not_foreign", "inherit_packages_group_parent_ids"
Example: ["mature", "countries"]
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_identity Store identity. STRUCT_eb62c63b
Default: []
Properties: • Field "domain" (STRUCT_8344398d):
   › Field "uuid" (DOMAIN)
   › Field "access" (STRING)
Example: {
   "domain": {
      "uuid": "www.mystore.com",
      "access": "PUBLIC"
   }
}
store_links Store links LIST
Default: []
Properties: • Input (STRUCT_dfa4e3d8):
   › Field "type" (STRING):
      › Allowed values: "YOUTUBE", "FACEBOOK", "TWITCH", "TWITTER", "BLOG"
   › Field "url" (STRING)
Example: [
   {
      "type": "YOUTUBE",
      "url": "https://www.youtube.com/user/Aptoide"
   }
]
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_properties Store properties. STRUCT_657b64ed
Default: []
Properties: • Field "mature" (BOOLEAN)
• Field "countries" (LIST):
   › Input (STRING):
      › Length: 2
• Field "theme" (STRING):
   › Allowed values: "default", "amber", "black", "blue-grey", "brown", "deep-purple", "green", "grey", "indigo", "light-blue", "light-green", "lime", "orange", "pink", "red", "teal"
• Field "description" (STRING)
• Field "inherit_packages_groups" (BOOLEAN)
• Field "inherit_packages_groups_foreign" (BOOLEAN)
• Field "inherit_packages_groups_not_foreign" (BOOLEAN)
• Field "inherit_packages_group_parent_ids" (LIST)
• Field "aptoide_package_id" (+INT31)
• Field "enable_filters" (BOOLEAN)
Example: {
   "mature": true,
   "countries": ["PT", "US"],
   "inherit_packages_groups": false
}

อาร์กิวเมนต์ที่บังคับ:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• store_id

• store_name

นามแฝงของอาร์กิวเมนต์:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

ป้อนข้อมูล:

ชื่อ รายละเอียด ตัวอย่าง
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

IMAGE Image file
LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

LIST List of items as:
   Structure as:
      STRING type = null
      STRING url = null

• {
   "type": null,
   "url": null
}

• [
   {
      "type": null,
      "url": null
   }
]

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

STRUCT_657b64ed Structure as:
   BOOLEAN mature = false
   LIST countries = []
   STRING theme = "default"
   STRING description = ""
   BOOLEAN inherit_packages_groups = true
   BOOLEAN inherit_packages_groups_foreign = true
   BOOLEAN inherit_packages_groups_not_foreign = false
   LIST inherit_packages_group_parent_ids = []
   +INT31 aptoide_package_id = []
   BOOLEAN enable_filters = false

• {
   "mature": false,
   "countries": ["ES", "MX", "DE"],
   "theme": "slategray",
   "description": "Best app store in the known Universe!",
   "inherit_packages_groups": false,
   "inherit_packages_groups_foreign": false,
   "inherit_packages_groups_not_foreign": true,
   "inherit_packages_group_parent_ids": [37, 59, 87],
   "aptoide_package_id": 1234,
   "enable_filters": false
}

STRUCT_cd4147b5 Structure as:
   STRING username = null
   STRING password = null

• {
   "username": null,
   "password": null
}

STRUCT_eb62c63b Structure as:
   STRUCT_8344398d domain = null

• {
   "domain": null
}

TOKEN Tokenized string of characters

• "ja-HK_1"

• "AjgI74-ash_86jhgasorw-5234"

• "1Eiayn9Suo3fcgKrQq8qHwCz3MP"

ตอบสนอง:

• application/json

โค๊ดผิดพลาด:

ชื่อ รายละเอียด รหัส http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
STORE-8 Cannot set identity ... as '...' for store '...' 400   Bad Request
STORE-9 Invalid store links 400   Bad Request
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout

ตัวอย่างคำขอ URL:

https://ws75-primary.aptoide.com/api/7/store/set

ขอข้อมูล POST:

store_name : "apps"

store_properties : {
   "mature": true,
   "countries": ["PT", "FR", "MX"]
}

ตัวอย่างการตอบสนอง (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.0081441402435303,
         "human": "8 milliseconds"
      }
   }
}