Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

store/set

URLS:

POST

Định dạng được hỗ trợ:

JSON

Phương thức được hỗ trợ:

POST

Mô tả:

Set store

Đối số:

Tên Mô tả Đầu vào Chi tiết
access_token Authentication access token. TOKEN
Default: null
Properties: • Max length: 512
Example: "cGF1bG8udHJlemVudG9zQGFwdG9pZGUuY29tOkF"
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
store_access Store access. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "PUBLIC", "UNLISTED", "PRIVATE"
Example: "UNLISTED"
store_avatar Store avatar. IMAGE
Default: null
Properties: • Upload supported
• Base64 supported
• Max size: "5MB"
• Min width: 600
• Min height: 600
• Max width: 10240
• Max height: 10240
Example: null
store_credentials Store credentials. STRUCT_cd4147b5
Default: null
Properties: • Fixed
• Field "username" (STRING)
• Field "password" (STRING)
Example: {
   "username": "aptoider",
   "password": "aPt0DAZ0rd"
}
store_del_links Store delete links. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Allowed values: "YOUTUBE", "FACEBOOK", "TWITCH", "TWITTER", "BLOG"
Example: ["YOUTUBE", "FACEBOOK"]
store_del_properties Store delete properties. LIST
Default: []
Properties: • Max length: 100• Input (STRING):
   › Allowed values: "mature", "countries", "inherit_packages_groups", "inherit_packages_groups_foreign", "inherit_packages_groups_not_foreign", "inherit_packages_group_parent_ids"
Example: ["mature", "countries"]
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_identity Store identity. STRUCT_eb62c63b
Default: []
Properties: • Field "domain" (STRUCT_8344398d):
   › Field "uuid" (DOMAIN)
   › Field "access" (STRING)
Example: {
   "domain": {
      "uuid": "www.mystore.com",
      "access": "PUBLIC"
   }
}
store_links Store links LIST
Default: []
Properties: • Input (STRUCT_dfa4e3d8):
   › Field "type" (STRING):
      › Allowed values: "YOUTUBE", "FACEBOOK", "TWITCH", "TWITTER", "BLOG"
   › Field "url" (STRING)
Example: [
   {
      "type": "YOUTUBE",
      "url": "https://www.youtube.com/user/Aptoide"
   }
]
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_properties Store properties. STRUCT_657b64ed
Default: []
Properties: • Field "mature" (BOOLEAN)
• Field "countries" (LIST):
   › Input (STRING):
      › Length: 2
• Field "theme" (STRING):
   › Allowed values: "default", "amber", "black", "blue-grey", "brown", "deep-purple", "green", "grey", "indigo", "light-blue", "light-green", "lime", "orange", "pink", "red", "teal"
• Field "description" (STRING)
• Field "inherit_packages_groups" (BOOLEAN)
• Field "inherit_packages_groups_foreign" (BOOLEAN)
• Field "inherit_packages_groups_not_foreign" (BOOLEAN)
• Field "inherit_packages_group_parent_ids" (LIST)
• Field "aptoide_package_id" (+INT31)
• Field "enable_filters" (BOOLEAN)
Example: {
   "mature": true,
   "countries": ["PT", "US"],
   "inherit_packages_groups": false
}

Đối số bắt buộc:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• store_id

• store_name

Bí danh đối số:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

Đầu vào:

Tên Mô tả Ví dụ
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

IMAGE Image file
LIST List of items as:
   String of characters

• "a,foobar,Some text"

• ["a", "foobar", "Some text"]

LIST List of items as:
   Structure as:
      STRING type = null
      STRING url = null

• {
   "type": null,
   "url": null
}

• [
   {
      "type": null,
      "url": null
   }
]

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

STRUCT_657b64ed Structure as:
   BOOLEAN mature = false
   LIST countries = []
   STRING theme = "default"
   STRING description = ""
   BOOLEAN inherit_packages_groups = true
   BOOLEAN inherit_packages_groups_foreign = true
   BOOLEAN inherit_packages_groups_not_foreign = false
   LIST inherit_packages_group_parent_ids = []
   +INT31 aptoide_package_id = []
   BOOLEAN enable_filters = false

• {
   "mature": false,
   "countries": ["ES", "MX", "DE"],
   "theme": "slategray",
   "description": "Best app store in the known Universe!",
   "inherit_packages_groups": false,
   "inherit_packages_groups_foreign": false,
   "inherit_packages_groups_not_foreign": true,
   "inherit_packages_group_parent_ids": [37, 59, 87],
   "aptoide_package_id": 1234,
   "enable_filters": false
}

STRUCT_cd4147b5 Structure as:
   STRING username = null
   STRING password = null

• {
   "username": null,
   "password": null
}

STRUCT_eb62c63b Structure as:
   STRUCT_8344398d domain = null

• {
   "domain": null
}

TOKEN Tokenized string of characters

• "ja-HK_1"

• "AjgI74-ash_86jhgasorw-5234"

• "1Eiayn9Suo3fcgKrQq8qHwCz3MP"

Phản hồi:

• application/json

Mã lỗi:

Tên Mô tả Mã http
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
STORE-8 Cannot set identity ... as '...' for store '...' 400   Bad Request
STORE-9 Invalid store links 400   Bad Request
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout

URL yêu cầu mẫu:

https://ws75-primary.aptoide.com/api/7/store/set

Yêu cầu dữ liệu POST:

store_name : "apps"

store_properties : {
   "mature": true,
   "countries": ["PT", "FR", "MX"]
}

Phản hồi mẫu (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.0064690113067627,
         "human": "6 milliseconds"
      }
   }
}