Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Hồ sơ dịch vụ web

Giới thiệu

Về dịch vụ web Aptoide

Mục tiêu của dịch vụ Web này là cho phép các ứng dụng tương tác trực tiếp với Aptoide bằng cách sử dụng REST.
Trong tài liệu này mô tả các chứng năng hiện có của Dịch vụ Web.

Tổng quan Enpoint

Endpoint Mô tả
ứng dụng/tải Meta Tải dữ liệu meta ứng dụng
ứng dụng/tải Tải danh sách các ứng dụng
ứng dụng/tìm kiếm Tải danh sách các ứng dụng đã tìm kiếm
bình luận/tải Tải danh sách bình luận
bình luận/cài đặt Cài đặt một bình luận
bình luận/cài đặt bình chọn Cài đặt một bình chọn
oauth2Authentication Xác thực thông tin người dùng bằng cách trả về một token truy cập (để sử dụng trong các dịch vụ web khác)
nhận xét/tải Tải danh sách nhận xét
nhận xét/cài đặt Cài đặt một nhận xét
nhận xét/cài đặt bình chọn Cài đặt một bình chọn nhận xét
cửa hàng/tải Meta Tải dữ liệu meta cửa hàng
cửa hàng/cài đặt Cài đặt cửa hàng
cửa hàng/nhóm/tải Tải danh sách các nhóm cửa hàng
cửa hàng/nhóm/tải Meta Tải dữ liệu meta nhóm cửa hàng
uploadAppToRepo Tải lên một ứng dụng vào cửa hàng người dùng

Xác thực

Phiên bản Định dạng
V7 và V3

OAuth2

Một token truy cập có thể được yêu cầu trên một số yêu cầu dịch vụ.
Token này được tạo ra thông qua OAuth2, và một token làm mới có thể lấy được thông qua cùng một enpoint.

Hãy xem: www.aptoide.com/webservices/docs/3/oauth2Authentication

V2 và V1

Dev Token

Một token Dev (token của lập trình viên) sẽ cần thiết trên tất cả các yêu cầu dịch vụ.
Token này là một chuỗi 40 ký tự và được tạo ra bởi hệ thống khi bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ Web.
Bạn có thể tạo ra một token vào bất cứ lúc nào, tuy nhiên chỉ có 1 mã thông báo trên một lập trình viên.

Hãy xem: www.aptoide.com/webservices/docs/2/checkUserCredentials


Định dạng được hỗ trợ

Phiên bản Định dạng
V7 Chỉ định dạng JSON được hỗ trợ.
V3 và thấp hơn

Định dạng XML và JSON hoàn toàn được hỗ trợ.
Định dạng có thể được xác định theo 2 cách:
- Thêm một "/mở rộng" vào cuối một URL khi sử dụng phương pháp GET: '/xml' hoặc '/json';
- Đi qua một tham số "chế độ" thông qua phương pháp POST: 'mode="xml"' hoặc 'mode="json"'.


Lỗi giải quyết

Lỗi luôn lặp lại trong vòng 'errors' với các thông điệp tương ứng được tạo ra bởi dịch vụ, trong khi 'status' Trả về luôn là OK (thành công) hoặc FAIL (thất bại), như sau:

Phiên bản Chế độ Thành công Thất bại
V7 JSON
{
   "info":{
        "status": "OK",
        "time": ...
   },
   ...
}


{
   "info":{
       "status": "FAIL",
       "time": ...
   },
   "errors": [
      {
         "code": ...,
         "description": ...,
         ...
      }
   ]
}

V3
và thấp hơn
XML
<response>
   <status>OK</status>
   ...
</response>


<response>
   <status>FAIL</status>
   <errors>
      <entry>Missing token parameter</entry>
      <entry>Missing repo parameter</entry>
   </errors>
   ...
</response>

JSON
{
   "status":"OK",
   ...
}


{
   "status":"FAIL",
   "errors":
      [
         "Missing token parameter",
         "Missing repo parameter"
      ]
   ...
}